47. Касационно производство.касационни основания. Образуване и ред за разглеждане на касационното дело

1. Касационното производство е четвърти поред стадий в съдебната фаза на наказателния процес, трета редовна инстанция при съдебното гледане на делото и втори, след въззивното производство, редовен ред за проверка от по-горен съд на невлязли в сила съдебни актове в производството по наказателни дела - с цел преценка на тяхната законосъобразност, обоснованост и справедливост.

2. Конституцията на Р България от 1991 г. и ЗСВ от 1994 г. изрично предвиждат структура на съдилищата и на органите на съдебна власт според възможността съдебните дела да се разглеждат в три редовни инстанции, последна от които е касационната - реализирана от Върховния касационен съд.

3. Основни характерни белези на касационното производство. а) Касационният процес е редовен способ за проверка на съдебни процесуални актове, които не са влезли в материална законна сила. При това, процесът се пренася висящ пред касационния съд от предходната (въззивната) съдебна инстанция.б) Извършва се от ВКС в състав от трима съдии. в) Предмет на касационното обжалване са (чл. 346 НПК): -решенията и новите присъди на апелативния съд, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а НК и тези по чл. 334, т. 1 НПК;-новите присъди, постановени от окръжния съд като въззивна инстанция, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност по чл. 78а НК;-определенията на окръжния и на апелативния съд по чл. 306, ал. 1, постановени в случаите на нова присъда;-решенията и определенията на окръжния или апелативния съд, постановени за първи път във въззивното производство, с които се прекратява, спира или прегражда пътя на наказателното производство.Не подлежат на касационна проверка, т.е. остават извън предмета на касационно обжалване първоинстанционните съдебни актове.г) Предели на касационната проверка. Ревизионното начало в касационното производство е значително ограничено, в сравнение с дейността на въззивния съд:-проверява се само обжалваната част на присъдата и по отношение само на обжалвалите я лица;-касационната инстанция отменява присъдата и по отношение на неподалите жалба подсъдими, ако основанията затова са в тяхна полза.д) В касационното производство делото не се разглежда "по същество". Преобладава действието на касационния принцип: когато контролната съдебна инстанция установи пороци, отменя и връща за ново гледане. В никакъв случай касационният съд не може да отмени присъдата и да постанови нова присъда.е) В съответствие с горното, касационната инстанция не извършва пълноценно доказване, не реализира фактическо установяване, не може да приема за установени нови фактически положения и съобразно с това - съдебното заседание не съдържа съдебно следствие. ж) Образуване на касационно производство. Производството пред касационната инстанция се образува по касационна жалба или касационен протест. Започването и воденето на касационно производство е аналогично с наказателно-процесуалната форма на въззивния съдебен процес. Това се отнася напълно до: подаване и оттегляне на касационна жалба и протест, сезиране на касационния съд, действие на жалбата и протеста като процесуални средства, процесуални предпоставки за формиране и реализиране правото на обжалване и правомощието за протестиране, процесуалната работа на съда, провеждане на съдебно заседание и постановяване на решение.

4. Касационни основания (чл. 348 НПК). Касационните основания представляват дефекти, пороци в съдебния процесуален акт, които законът установява като юридически факт за отменяване или изменяване на акта.

КАСАЦИОННИ ОСНОВАНИЯ: 1. Нарушение на закона - Законът е приложен неправилно; Приложен е друг закон; 2. Съществено нарушение на процесуалните правила – Абсолютно - опорочават особено съществено наказателно-процесуалната форма и са лесно "видими" за по-горния съд; Относително - изисква преценка от страна на съда - доколко нарушението на процесуалния закон е съществено; 3. Явна несправедливост на наложеното наказание - Очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца, на смекчаващите и отегчаващите от-говорността обстоятелства, както и на целите по чл. 36 НК; Неправилно е приложено или отказано прилагането на условно осъждане по чл. 66 НК

5. Правомощия на касационния съд (чл. 354 НПК).

ПРАВОМОЩИЯ НА КАСАЦИОННАТА ИНСТАНЦИЯ: 1. Изменява присъдата - Намаляване на наказанието; Прилага закон за еднакво или по-леко наказуемо престъпление; - Прилага чл. 64, ал. 1 или чл. 66 НК; - Прилага закон за по-тежко наказуемо престъпление, което не изисква увеличаване на наказанието, ако е имало обвинение затова в първата инстанция; - Уважава или отхвърля гражданския иск, когато е нарушен законът, увеличава или намалява присъденото обезщетение за неимуществени вреди или се налага да се прекрати производството по гражданския иск. 2. Отменява присъдата и връща делото за ново разглеждане - Увеличаване на наказанието; - Отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения; Отстраняване на нарушения на материалния закон, допуснати при постановяване на оправдателната присъда; 3.Оставя в сила присъдата; 4. Отменява присъдата и прекратява или спира производството; 5. Отменява присъдата и оправдава подсъдимия