46. Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести

1. Определенията са най-многобройните процесуални актове, които постановяват първоинстанционните съдилища. Съобразно това, процесуалният режим за тяхното атакуване и предизвикване на въззивна проверка е разнообразен (чл. 341 НПК).
а) Определенията и разпорежданията, с които се прекратява наказателното производство, препятстват наказателното преследване на подсъдимия и в този смисъл проявяват ефекти на окончателен процесуален акт, наподобяват присъда.
б) По реда на Глава двадесет и втора НПК се проверяват определенията и разпорежданията, за които това е изрично предвидено в кодекса (така, разпореждането на председателя на съда да образува производство от частен характер, определенията на съда по чл. 64 НПК в досъдебното производство за вземане на задържане под стража и домашен арест и др.).
в) Всички други определения, не подлежат на проверка от въззивна инстанция отделно от присъдата.

2. Характерни белези на производството по Глава двадесет и втора НПК.
а) от обхвата на процесуалния режим са извадени определенията за прекратяване на наказателното производство и за прекратяване на наказателното преследване по отношение на определени лица в качеството на подсъдими.
б) За проверка на определенията по чл. 341, ал. 2 НПК е регламентирана само една съдебна контролна инстанция в редовното производство - проверка от въззивен съд. Законодателят е приел, че правата и законните интереси на страните са достатъчно добре защитени с оглед възможността да атакуват определенията пред един по-горен съд.
в) Сезирането на въззивния съд се осъществява посредством частна жалба и частен протест, които са процесуално средство за упражняване правото на обжалване и правомощието на прокурора за протестиране (чл. 342 и 343 НПК). Важно е, че валидните частни жалби и частни протести не проявяват суспензивно и деволутивно действие:
г) Постановилият определението съд може сам да коригира допуснатите недостатъци, пороци. Това е типично за административния тип дейност и категорично е неприсъщо за правораздаването.
д) Когато първоинстанционният съд не намери основания за поправяне на атакуваното определение, той изпраща делото на въззивната инстанция, ведно с постъпилата частна жалба или частен протест.

3. Уредбата на производството пред въззивната инстанция за проверка на определенията визира съдебно производство, което е значително опростено откъм форма, в сравнение с общото съдопроизводство за въззивна проверка на присъдата. Също така, производството по Глава двадесет и втора НПК е ускорено; законът предвижда твърде кратки срокове за извършване на процесуални действия: частна жалба и частен протест се подават в 7-дневен срок от постановяване на определението, а когато то е постановено в разпоредително заседание - в 7-дневен срок от връчване на преписа; подсъдимият може в 7-дневен срок от получаване на съобщението да направи възражение.