41. Оспорване на наказателните постановления пред съда. Касационно производство.

Те не подлежат на Административен контрол, защото са правораздавателни (а не Административни) актове, техните автори действат като АН юрисдикции. Те обаче на общо основание подлежат на съдебен контрол. Той се осъществява според разпоредбите на ЗАНН и НПК. Принципът е, че всички наказателни постановления подлежат на съдебно обжалване. Изключение-за глоба, конфискация или обезщетение до 50 лв. или отнети в полза на държавата вещи до 50лв. Основания: незаконосъобразност (материална или процесуална) или необоснованост. Инициатива: нарушителят - чрез жалба в 7-дн. срок от връчването на наказателното постановление; гражданският ищец - също; прокурорът - чрез протест в двуседмичен срок от издаването на Нп-е; жалбата се подава чрез наказващия орган, издал постановлението, който в 7-дн. срок я изпраща заедно с преписката на съда. Компетентен е районният съд, в чийто район е извършено или довършено нарушението. За нарушение в чужбина – Софийски районен съд. Състав -1 съдия. Делото се разглежда в открито заседание с призоваване на страните. Страни са жалбоподателят и органът, издал Нп-е (евентуално гражданският ищец). Ако жалбата е допустима, съдът дава ход на делото, дори когато жалбоподателят не е бил намерен на посочения адрес. Съдът разглежда делото по същество. Доказателствената тежест е върху обвинението (актосъставителя и наказващия орган) - те трябва да докажат всички обстоятелства. Актът няма презумптивна доказателственост! Нарушителят се ползва от презумпцията за невинност! Съдът може с решението си: да отхвърли жалбата (протеста) като неоснователна и да потвърди наказателното постановление - то влиза в сила и подлежи на изпълнение; да отмени наказателното постановление изцяло или частично - с това унищожава Нп-е (изцяло или частично) и заличава с обратна сила неговите правни последици; да измени Нп-е - в този случай съдът замества АН орган и осъществява ролята на АН юрисцикция по същество; той не може да увеличава наказанието, освен ако е имало протест; с определение да прекрати делото. Решението на съда има сила на пресъдено нещо. То подлежи на касационно обжалване (чл.63 ЗАНН) пред административен съд на основания, предвидени в НПК и по реда на чл.12 от АПК. Може и да се обжалва определението за прекратяване на производството с частна жалба. Влизат в сила Нп-я, които (чл.64 ЗАНН): а)не подлежат на обжалване; б) не са били обжалвани в законния срок; в)били са обжалвани, но са били потвърдени или изменени от съда.