45. Правомощия на въззивния съд

Правомощия на въззивния съд
1. Отменява присъдата и връща делото за ново разглеждане - Допуснато съществено нарушение на процесуалните правила; - Престъплението, за което се води наказателно дело от частен характер, е от общ характер;

2. Отменява присъдата и постановява нова присъда – Прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция; - Осъждане на оправдан подсъдим, ако е имало съответно обвинение в първата инстанция; - Оправдаване на осъден в първа инстанция подсъдим;

3. Изменяване на първоинстанционната присъда - Намаляване на наказанието; - Прилагане на закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление; - Освобождаване на подсъдимия от изтърпяване на наказанието; - Освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност; - Увеличаване на наказанието; - Отменяване освобождаването от изтърпяване на наказанието;

4. Отменяване присъдата и прек-ратяване на наказ. Произвво;

5. Потвърждаване на присъдата; 6. Спиране на наказателното производство

6. Решение на въззивната инстанция (чл. 339 и 340 НПК).
а) В решението на въззивния съд се посочва по чия жалба или протест е извършено производството, основното съдържание на присъдата, жалбата и протеста, посочване на доводите, изложени от страните в съдебно заседание и решението по жалбата или протеста. Когато потвърди присъдата, въззивната инстанция посочва основанията, поради които не приема доводите, изложени в подкрепа на жалбата или протеста.
б) Когато въззивната инстанция решава въпросите за виновността и отговорността на подсъдимия, тя се произнася с присъда (чл. 32, ал. 1, т. 1 НПК). Постановяването на нова присъда от въззивния съд трябва да бъде съобразено с присъщите за първа инстанция изисквания за реквизити (съдържание на присъдата). Правомощието на "втората" съдебна инстанция да постановява присъда, да извършва пълноценно доказване и да приема за установени нови фактически положения бе въведено със ЗИДНПК от 1998 г. (ДВ бр. 21 от 1998 г.). Дотогава постановяването на присъда бе отнесено единствено и само до правомощията на първоинстанционния съд, с участие на съдебни заседатели.
в) Решението на въззивната инстанция, заедно с мотивите, се изготвя не по-късно от 30 дни от съдебното заседание, в което делото е обявено за решаване.
Решението, заедно с мотивите, се обявява в съдебно заседание с призоваване на страните или им се съобщава писмено, че е изготвено.