40. Производство по налагане на административни наказания.

АНПроизводство започва от момента на получаване на преписката. Адм.-наказващите органи не са актосъставители. Компетентни длъжностни лица даналагат наказания са органите на администрацията – несъдебни органи; изрично оправомощени Съдебни и прокурорски органи; по ЗАНН административното наказване се извършва от ръководители на ведомства, от обществени организации, областни управители, кметовете на общини,на които е възложено да прилагат съответния нормативен акт или да контролират тяхното изпълнение; а също и други лица, изрично упълномощени в специални закони.
От местоизвършването на нарушението зависи кой ще бъде наказващия орган. Обезпечаване на безпристраст при наказването – чл.51 от ЗАНН. Не може да участва в налагането на адм.наказание лице, което е пострадало от нарушението или съпруг или роднина на такова лице; лице, което е съставило акта за нарушението или е свидетел по него; заинтересувано е от изхода на адм. производство или пък има с нарушителя или пострадалия връзка, която поражда основателни съмнения в неговата безпристрастност. Длъжностното лице трябва да си направи отвод. Могат да го поискат пострадалия или нарушителя. Адм.- наказващият орган трябва да се произнесе в едномесечен срок от получаването на преписката но не по късно от 6 месеца от съставянето на акта. Едномесечния срок е инструктивен и неспазването му не води до погасяване на правото за издаване на НП.
Формата на акта с който се наказва е наказателно постановление. Той трябва да бъде законосъобразен и обоснован. Проверява се дали е правилна квалификацията, правилно ли е посочен органът, може ли да се вмени във вина на нарушителя извършеното, преценяват се възраженията и събраните доказателства и ако е необходимо се извършва разследване за спорни обстоятелства. Ако някой от елементите липсва, преписката се прекратява с мотивирана резолюция на наказващия орган. Вземат се в предвид смекчаващите и отегчаващи обстоятелства. Прави се преценка на имотното състояние на извършителя във връзка с глобите. По своето правно естество НП не е административен, а правораздавателен акт.
Определяне на наказанието: Предвижда се тежестта на нарушението, подбудите и др. смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Наказанията не се заменят с по-леки, освен за непълнолетните. Не се определя наказание под предвидения минимален размер на наказанията глоба и временно лишаване от право на упражняване на определена професия или дейност.
За маловажни случаи административния орган може да не наложи наказание, а да предупреди извършителя устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение, ще му бъде наложено адм. наказание. При маловажни случаи, извършени от непълнолетни, наказващите органи изпращат съответните актове на местните комисии за борба с противообществеи прояви на малолетни и непълнолетни, за налагане на мерки от възпитателен характер.
Оформяне на наказателното постановление – чл. 57 от ЗАНН. Съдържание: данни за съставящия орган, фиксиран е момента на извършването и на издаването на акта, данни за извършителя, мотиви, подпис на наказващия орган и други. Оформеното наказателно постановление трябва да стане достояние на наказаното лице - връчва му се препис срещу подпис. На пострадалия също се връчва препис. Частното лице може да търси обезщетение от извършителя, като изрично го поиска от адм.- наказващия орган. Искът не може да бъде по - голям от 2 лева като за по - голям размер се използва съдебен ред. За вреди на държавно учреждение органът се произнася служебно.
Обжалването на наказателното постановление може да стане в 7 дн.срок за извършителя и пострадалия и в 14 дн. срок за прокурора. Срокът започва да тече от момента на уведомяването, или от издаването на акта за прокурора. Условията за обжалване се определят в самото наказателно постановление.