37. Възобновяване на административното производство. Отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

Влязъл в сила АА, който не е бил обжалван пред съда, може да бъде отменен или изменен от по-горестоящ адм. орган, а ако няма такъв – от органа който го е издал, само при условията на АПК, а именно по молба на заинтересования или по предложение на прокурора. 1.Същност: Производството за отмяна на влезли в сила решения е уредено в АПК. Отмяната е извънреден (извънинстанционен) способ за съд. контрол в/у съд. решения - той влиза в действие след като е изчерпан редът за редовно обжалване и съд. реш-е е влязло в сила. Негов пряк предмет не е ИАА, а съдебното решение, издадено по повод оспорването на АА - едва по такъв начин, косвено, решението на ВАС контролира АА. 2.Актове, които подлежат на атакуване по този ред - влезли в сила съдебни решения по административни дела. 3.Изключение –решения на ВАС по повод обжалване на нормативни актове не подлежат на проверка по този ред. Легитимирани лица (които могат да сезират ВАС): лицата, участвали в производството - в срок три месеца от узнаването (на обстоятелството или решението), но не по-късно от 1 година от възникване на основанието за отмяна председателят на ВАС, гл. прокурор на РБ и заместник гл. прокурор при ВАС - до 1 год. от възникване на основанието за отмяна. 4. Основания за отмяна – изчерпателно са изброени в АПК: а)когато се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. б)когато по надлежния съд.ред се установи неистинност на показанията на свидетелите, на заключението на вещите лица, върху които е основано съдебното решение, или престъпно деяние на страната, на нейния представител или на член от състава на съда, във връзка с решаването на делото.
в) когато Решението е основано на документ, който по надлежния съдебен ред е признат за подправен, или е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено. г)когато м/у същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила Решение, което му противоречи.
д) когато страната, вследствие нарушаване на съответните правила, е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани.
е) когато страната е била призована чрез обнародване в ДВ, макар да е имала установено местожителство.
ж)когато с решение на Европейския съд за защита на правата на човека е установено нарушение на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.
5. Разглеждане на делото. Молбата се подава чрез съда, постановил решението. ВАС я разглежда в открито съдебно заседание. Състав на съда: тричленен - когато Решението е постановено от окръжен съд; и петчленен - когато е постановено от ВАС. Съдът проверява Решението само относно посочените в молбата основания. Когато го отмени, той не решава делото по същество, а го връща за ново разглеждане от надлежния съд.
В АПК е създадена и изцяло нова глава 15 - съдебна защита срещу неоснователни действия и срещу неоснователни бездействия: когато е съществено нарушено някое от изискванията за законосъобразността му, възобновяването на административното производство се извършва по инициатива на административния орган или по предложение на съответния прокурор или на омбудсмана. В останалите случаи и по искане на страна в производството. Може да се подава и искане за възобновяване от неучаствало в производството лице, спрямо което административният акт има сила, макар и то да не е било страна в производството. Срок за образуване на производството за възобновяване - при нарушение на законосъобразността в едномесечен срок от влизането в сила на акта, а в другите случаи в тримесечен срок от узнаване на обстоятелството, което служи за основание за отмяна или изменение на административния акт, но не по-късно от една година от възникване на основанието. Когато възникването на основанието предхожда издаването на административния акт, началният момент на срока за възобновяване. Ако законосъобразността на административен акт или на отказ да бъде издаден административен акт е оспорена едновременно пред по-горестоящ административен орган и пред съд, жалбите се съединяват в едно общо производство, подведомствено на съда.