41. Изменение на обвинението в първоинстанционното съдебно производство

1. С обвинителен акт на прокурор, респ. с тъжба на частен тъжител - пострадало от престъплението лице и разпореждане на председателя на съда за приемане на тъжбата, се повдига държавно или частно обвинение пред съд. Обвинението определя рамките на съдебното производство: кои лица, за какви деяния и при каква квалификация се привличат към наказателна отговорност и трябва да бъдат съдени и наказани. Подсъдимият не може да бъде осъден за престъпление, което не е визирано в обвинението.
Съдебното следствие е етап в заседанието на съда, в рамките на който се извършва доказване и установяване на фактическите обстоятелства по делото. Ако при това, фактическата страна на делото се измени, претърпи съответни корекции, главният обвинител в производството (по дела от общ характер - прокурор, а частен тъжител - по дела от частен характер) следва да предприеме действия по изменение на обвинението. В противен случай съдът може да не вземе предвид новоустановените в съдебното следствие обстоятелства.
Изменението на обвинението в съдебно заседание на първата инстанция е уредено в разпоредбата на чл.287 НПК.

2. Форми на изменение на обвинението в заседанието на първоинстанционен съд, в зависимост от действието на съда:
а) Налага се прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление или съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението с оглед установени на съдебното следствие обстоятелства, които не са били известни на органите на досъдебното производство.
б) Новото обвинение е за престъпление, за което е задължително провеждане на разследване от следовател, ако по делото е било проведено от дознател, а също когато новото обвинение е за престъпление, подсъдно на по-горен или на военен съд.
в) Когато на съдебното следствие прокурорът или частният обвинител установи, че се касае за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, и наказателното производство е образувано преди изтичане на срока по чл. 81, ал. 3 НПК, прокурорът на основание чл. 48 НПК или частният обвинител може да поиска съдът да се произнесе с присъдата.
г) Ако наказателното производство е образувано по тъжба на пострадалия и на съдебното следствие се установи съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението, частният тъжител може да повдигне ново обвинение, ако не е изтекъл срокът почл. 81,ал. 1 НПК. В този случай съдът отлага съдебното заседание, ако подсъдимият или неговият защитник поискат да се подготвят по новото обвинение.