39. Съдебно заседание на пьрвоинстанционния съд. Действия по даване ход на делото

1. Съдебното заседание на първата съдебна инстанция е основна правораздавателна наказателно-процесуална форма - втори по ред стадий в съдебната фаза на процеса.

2. В съдебното заседание пълноценно се развиват и разгръщат действието си основните начала на наказателния процес. - неизменност на състава на съда; - привличане на запасни съдии и съдебни заседатели при делата от фактическа и правна сложност, които да бъдат в състояние да заместят съдия или заседател, оказал се в невъзможност да продължи участие в състава на съда (чл. 260 НПК); - непрекъснатост на съдебното заседание; - разглеждане на делото при закрити врати;

3. Състезанието на страните в съдебното производство е възможно доколкото за тях са обезпечени всички условия за пълноценно упражняване на процесуалните им права и правомощия, включително осъществяване на законоустановените средства и способи. а) По дела от общ характер участието на прокурора в заседанието на съда е задължително. б) По дела с обвинение за тежко престъпление присъствието на подсъдимия в съдебното заседание е задължително.
СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ - Даване ход на делото; - Съдебно следствие; - Съдебни прения; - Последна дума на подсъдимия; - Постановяване на присъдата;

4. Организирането и провеждането на съдебно заседание е управленска дейност, специализирана с оглед необходимостта да се приложат правни знания и практически професионални умения. Председателят на състава може да извърши: а) Отстраняване от съдебната зала за извършено нарушение на реда в съдебно заседание; в) Отлагане разглеждането на делото, ако не е възможно съответното лице да бъде заменено с друго по съответния ред, без вреда на делото: при нарушаване на реда от прокурор, защитник или повереник.

5. Действия по даване ход на делото в съдебно заседание (Глава двадесета НПК). Заседанието се открива от председателя на състава (от едноличния съдия в първа инстанция), който проверява дали са се явили всички призовани лица и причините за неявяване на неяви-лите се лица. а) Съдебното заседание се отлага, когато не се яви: - прокурорът; - защитникът, ако не е възможно да бъде заменен с друг, без да се накърни правото на защита на подсъдимия; - подсъдимият, ако явяването му е задължително, освен в случаите на задочно производство.
б) Отводи. Председателят разяснява на страните правото им на отводи срещу членове на състава, прокурора, защитниците, секретаря, вещите лица, преводача и тълковника, както и правото да възразяват срещу разпита на някои свидетели. Съдът се произнася по направените отводи и самоотводи с определение, което не се обжалва отделно от присъдата.
в) Проверка на самоличността на явилите се лица и отстраняване на свидетелите от съдебната зала.
г) Съдът се произнася по исканията и възраженията на страните. Председателят разяснява на страните техните права. Страните могат да правят нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие; съдът взема отношение по тях след като изслуша страните.