35. Извършване и предявяване на разследването. Заключение на разследващия орган

1. След първоначалното привличане на обвиняем за виновно извършено от него престъпно деяние, следователят или дознателят реализира по отношение на това обвинение множество действия по разследване.

2. В хода на разследването, по преценка на прокурора или на следователя, може да се наложи изменение на първоначалното обвинение по отношение на определено лице. а) Когато трябва да се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление. б) При съществено изменение на фактическите обстоятелства. в) Когато обемът на обвинението трябва да се разшири с включване на нови престъпления и/или нови лица.

3. Предявяване на разследването. Когато органът, по свое вътрешно убеждение намери, че са извършени всички необходими следствени действия, той докладва на прокурора. Прокурорът извършва проверка и може да разпореди предявяване на разследването или сам да го предяви. Предявяването на следствието има значение основно в две насоки: -по хода на делото: приключват се действията по разследване на досъдебното производство и след него се преминава непосредствено към съставяне на заключение; -по отношение на правото на защита на гражданите: произ-водството по предявяване на разследването е процесуално средство за осъществяване процесуалното право на гражданите в процеса да се запознават с всички материали по делото и да правят необходимите извлечения от него. а) За предявяване на разследването се призовават всички конституирани субекти на наказателния процес (включ. пострадалия и неговия повереник, ако са поискали това). б) Разследващият разяснява на явилите се на предявяването лица техните права. в) Предявяването се осъществява като се предоставят всички материали по делото за проучване. г) За предявяване на следствието се съставя протокол. д) Когато се установи празнота или противоречия между отделните доказателствени единици, се извършват допълнителни следствени действия.

4. Заключително постановление (заключение). След окончателно приключване на разследването, следователят или дознателят съставя заключително постановление (заключение). а) Заключителното постановление е окончателен процесуален акт на разследващия за стадий "Разследване", който материализира изводите на разследващия орган, изградени по негово вътрешно убеждение по фактическите и правни въпроси на делото. б) При съставяне на заключително постановление, на раз-следващия орган е обезпечена максимална процесуална самостоятелност и независимост. в) Окончателният за досъдебното разследване акт е постановление на следовател. г) Заключителното постановление има за прокурора в стадий "Действия на прокурора след завършване на разследването". д) В заключителното постановление следователят или дознателят може да достигне до генерален извод по въпросите на делото в три насоки: - обвинението е доказано и обвиняемият следва да бъде предаден на съд; -налице са общите прекратителни основания по чл. 24, ал. 1 НПК или участието на обвиняемия в престъплението не е доказано по несъмнен начин (чл. 233 НПК); -налице са процесуални пречки по чл. 25 и 26 НПК, не е разкрит извършителят на престъплението или продължително отсъства от страната важен единствен свидетел очевидец (чл. 233 НПК) — съставя се постановление с предложение за спиране на производството. е) Незабавно след съставяне на заключителното постановление, разследващият го изпраща заедно с цялото следствено дело на прокурора, ведно с веществените доказателства и веществените доказателствени средства.