34. Привличане на обвиняем. Предпоставки

1. Веднага след образуване на досъдебно производство или приемане образуваното от прокурор производство, органът на досъдебното производство е длъжен да предприеме необходимите следствени действия.

2. Непосредствено след образуване на производство се осъществяват система от действия с цел изясняване на обективната истина относно деянието и дееца и правилно решаване на делото. При това органът на досъдебно производство извършва: -действия по хода на делото; -действия по разследване; -други процесуални действия.

3. Привличане на обвиняем (чл. 219 НПК): а) Това е проява на обвинителната функция, извършвана от следователя или от прокурора. б) Извършва се при наличие на достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и при отсъствие на основания за прекратяване на наказателното производство. в) Отразява се в постановление на прокурор, следовател или дознател за привличане на обвиняем; г) Привличането на обвиняем формира своето основание на базата на предположение (версия, хипотеза), че едно лице е извършило виновно процесното деяние. д) Новият НПК предвижда привличането да бъде осъществено не само с постановление, но и по силата на правна фикция - по силата на извършено от следовател или дознател действие по разследване.

4. След повдигане на обвинение, незабавно се предявява обвинението. а) Предявяването на обвинението е проява на ръководно-решаващата функция. б) Когато обвиняемият не се яви без уважителни причини на предявяването, разследващият насрочва ново предявяване и взема мерки за принудително довеждане на обвиняемия. в) Разследващият предявява цялото обвинение (в пълния му обем). г) Ако обвиняемият се яви без защитник, насрочва се ново предявяване на обвинението, ако обвиняемият не е могъл своевременно да си упълномощи защитник и поиска да организира защитата си. д) При предявяване на обвинението се предоставя на обвиняемия възможността да се запознае с пълния текст на постановлението за привличане на обвиняем и при нужда да дава допълнителни разяснения. Не се предявяват всички материали по делото. е) Като задължителна наказателно-процесуална форма, веднага след предявяване на обвинението на предварителното производство се извършва разпит на обвиняемия. ж) Между повдигането и предявяването на обвинение не се извършват действия по хода на делото, нито действия по разследване, освен неотложните следствени действия. з) Макар да не е изрично посочено в кодекса, подлежи на предявяване и протокола от следственото действие, по силата на което е привлечен обвиняем при действието на фикцията по чл. 219, ал. 2 НПК.