33. Образуване на досъдебно производство

1. Анализът на чл. 213, ал. 2 и чл. 209, ал. 2 НПК разкрива специфична формула на началото на производството в досъдебна фаза за престъпления от общ характер — "образуване на досъдебното производство и започване на разследване".
Образуването на досъдебно производство поставя началото на наказателен процес, формира процесуални условия и процесуална среда за възникване и развитие на наказателно-процесуални отношения.

2. Предпоставки за образуване на предварително производство. Наличие на законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление: 1. НАЛИЧИЕ НА ДОСТАТЪЧНО ДАННИ; 2. ЗАКОНЕН ПОВОД - съобщение; - материали в печата; - лично явяване на дееца; - непосредствено разкриване от следователя, дознателя; или прокурора на признаци за извършено престъпление;
-ЗАКОНЕН ПОВОД представлява наличието, проявата на определени обстоятелства, указващи на извършено престъпление, за което е задължително предварителното производство като досъдебно процесуално разследване. Законните поводи са обобщени в четири категории (чл. 208 НПК):
- ДОСТАТЪЧНО ДАННИ за извършено престъпление (чл. 211 НПК): ♦ законът говори за "данни", а не за "доказателства". ♦ данните трябва да са достатъчни за обосноваване на основателно предположение, че е извършено престъпление. ♦ данните трябва да се отнасят до извършено престъпление; ♦ данните въз основа на които се образува предварително производство, не следва да водят до категорично заключение относно приложимия наказателен закон.

3. Орган, компетентен да образува предварително производство е прокурорът, съобразно положението му на ръководител на досъдебното производство и на разследващия орган (чл. 46, ал. 2, т. 1 НПК).

4. Отказ от образуване на производство се постановява от прокурор, при отсъствие на законоуредените предпоставки. Заинтересуваните лица могат да обжалват. а) Заинтересувани са преди всичко пострадалите от престъплението лица, които биха били активно легитимирани да предявят граждански иск и/или да се конституират като частни обвинители в съдебното производство на дела от общ характер. б) Във всеки по-сетнешен момент прокурорът постановил отказ, може да образува досъдебно производство - предвид на жалба или самоинициативно. в) По жалба на заинтересуваното лице или самоинициативно (по свой почин) по-горестоящ прокурор може да извърши интервенция.
Постановлението за образуване на производство също подлежи на обжалване. По жалба или самоинициативно, то може да бъде отменено или изменено от по-горен прокурор.