32. Досъдебно разследване. Общи положения

1. Досъдебното разследване е основна форма на разследване. Неговата задача се състои в подготовка, от фактическа и правна гледна точка, на определен казус с оглед произнасянето на прокурора за повдигане на държавно обвинение пред съд, а също организиране предпоставките за съдебно разглеждане на делото.

2. НПК е посочил изрично случаите на задължително разследване от следовател, като във всички останали хипотези се извършва разследване от дознател (чл. 194 НПК).
Задължително се извършва разследване от следовател за престъпления от общ характер по чл. 95-100, чл. 357-360 и чл. 407-419 НК (против републиката, против държавната тайна и класифицираната информация и против мира и човечеството); за престъпления, извършени от лица с имунитет, членове на Министерския съвет или от държавни служители в МВР; за престъпления, извършени в чужбина.
Разследването се извършва в двумесечен срок от образуването му, до внасянето на следственото дело в канцеларията на съответната прокуратура.
Разследването може да се проведе в отсъствие на обвиняемия, ако това няма да попречи на разкриване на обективната истина и когато: -лицето не е намерено на посочения от него адрес или е променило същия, без да уведоми съответния орган; -местоживеенето на лицето в страната не е известно и след щателно издирване не е установено; -лицето се намира извън пределите на страната, когато местоживеенето му не е известно или не може да бъде призовано по други причини, или е редовно призовано и не е посочило уважителни причини за неявяването си.

3. Държавни процесуални органи, ангажирани с компетентност при извършване на досъдебно производство. а) Органи на разследване са следователите и дознателите. б) Прокурорът: -наблюдаващ предварителното производство държавен орган, който осъществява ръководство и надзор върху дейността на следователите и дознателите и върху разследването въобще; в) Съдът: -когато предприема мерки за неотклонение "задържане под стража" и "домашен арест"; -при извършване на контрол върху мерките за неотклонение "задържане под стража", "домашен арест" и "гаранция" и преобразуване на гаранцията в задържане под стража или домашен арест;

4. Особено съществен елемент за предварителното производство е ръководството и надзора на прокурора, които той осъществявакато държавен обвинител на основание чл. 46, ал. 2, т. 1ичл. 196 НПК, по отношение на разследването и върху дейността на следователите и дознателите.

5. Актове на прокурора и следователя в досъдебното производство. Всички актове на прокурора и следователя в досъдебната фаза на процеса се наричат постановления; единственото изключение в тази насока е обвинителният акт, който носи това наимено вание по традиционни съображения.
Постановленията на следователя и дознателя се обжалват пред прокурора, а постановленията на прокурора — пред по-горния прокурор.