19. Органи и система на съдебна власт.

1. Органите на съдебната система са единна и независима система.
Тя интегрира 3 относително самостоятелни (функционално и структурно) подсистеми:
- съдебните
- прокурорските
- следствените органи.

Създадена е обединяваща административна структура – ВСС. Той осъществява кадровата политика и решава основни организационни проблеми на съдебната власт. Трите подсистеми притежават организационна автономност, без това да ги противопоставя една на друга. Съдебната власт във функционален аспект включва дейността по предварително разследване на наказателни дела, прокурорски надзор за законност и правосъдието. Те работят в тясно взаимодействие по осъществяване на правосъдната функция.

Дейността на следствените органи е началната фаза на наказателния процес. След нейното приключване прокурорските органи дават заключение и ако са налице законови основания по съответния ред предават обвиняемия на съд. Той е органът, който по установена процедура води съдебното следствие и налага санкция или освобождава от отговорност. Съдебното дирене и приемане на съответния акт (присъда или решение) е заключителния стадий от дейността на съдебната власт.

2. Системата на органите на съдебната власт и техния статус са детайлно уредени в Закона за съдебната власт /ЗСВ/.

А) Съдилища. В основата на съдебната власт стоят съдилищата. Съдебната власт административно се оглавява от Висшия съдебен съвет /ВСС/ - той не е правосъден, а висш административен орган. Системата на съдилищата включва: ВКС, ВАС, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. При необходимост могат да се създават специализирани съдебни органи - като трудови съдилища и др. Създаването на извънредни съдилища не се допуска. С изключение на ВАС и военните, и военно-апелативните съдилища, които са специални, другите са общи.

На съдилищата са предоставени за решаване граждански, наказателни и административни дела. Дело, което се разглежда от съд, не може да се разглежда от друг орган.
Апелативните съдилища разглеждат обжалваните актове на окръжните съдилища само като втора инстанция, както и други дела, възложени им със закон. Окръжните съдилища разглеждат като втора (апелативна) инстанция облажваните дела на районен съд, както и други дела, възложени им със закон.

ВКС и ВАС са третоинстанционни, които осъществяват върховен съдебен надзор. Всички съдилища са юридически лица на бюджетна издръжка. Те са специализрани държавни органи, които осъществяват правосъдие. Правосъдието е държавна дейност, която произтича от суверенитета на народа и се осъществява от негово име; тя е подзаконова. Осъществява се само на основата на закона, когато са нарушени или не са спазени нормативните предписания, не са изпълнени юридически задължения, нарушени са права и намиращи се под закрила на закона интереси.

Б) Прокуратура – тя е ведомство със съответни структури, изградени на различни равнища. Прокурорите са еднолични органи. Те осъществяват надзор за законност. Прокуратурата се поставя в действие, ако бъде сезирана по съответния ред или по своя инициатива. Системата на прокуратурата включва главна прокуратура, оглавявана от главен прокурор, апелативни, военно-апелативни, окръжни, военно-окръжни и районни прокурори. Тя също е юридическо лице на бюджетна издръжка. Тя е единна, централизирана, йерархична система.

Главният прокурор се назначава от президента за срок от 7 г. по предложение на ВСС. Той осъществява надзор за законност и методично ръководство върху дейността на всички прокурори, има право да възлага своите правомощия на заместник-главните прокурори. Той може да сезира Конституционния съд. По-висшестоящите прокурори могат да спират и отменят разпорежданията на по-нисшестоящите.

Прокурорите следят за спазване на законността като привличат към отговорност лицата, които са извършили престъпление, упражняват надзор при изпълнение на наказанията и други принудителни мерки в местата за изтърпяване на наказанията. Прокурорите протестират и искат отмяна или изменение на незаконосъобразен административен акт. Не могат да прекратят наказателно производство, трябва да сезират съда.

В) Разследващи органи – дознатели и следователи. Те осъществяват предварително разследване по наказателни дела в предвидените от закона случаи.

Г) ВКС осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдебни органи – чл. 124 КРБ. Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на страната. Той е висша съдебна инстанция по наказателни и граждански дела, без да ги разглежда по същество, а се произнася по законосъобразността на актовете, обжалвани пред него (т.е. решенията на по-долната инстанция). Ако установи нарушения на закона при разглеждане на дела, ги връща за решаване от същия съд. Касационното производство е контролно-отменително. Пред ВКС се атакуват актовете на апелативните съдилища. Той решава и спорове за подсъдност, когато страна по тях е апелативен съд.

Решенията на ВКС са окончателни и не подлежат на обжалване. Има 2 колегии: гражданска и наказателна – общите събрания на колегиите обсъждат и приемат тълкувателни решения по неправилни и противоречиви съдебни практики по прилагане на законите. Те могат да сезират и Конституционния съд, когато се констатира, че даден закон противоречи на Конституцията.

ВКС заседава в състав от 3-ма съдии. Председателят осъществява организационно и административно ръководство, назначава се от президента за срок от 7 г. по предложение на ВСС.

Д) ВАС осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване – чл. 125 ал. 1 КРБ. Неговата юрисдикция се разпростира върху цялата територия на страната. Той е касационна инстанция относно законосъобразността на административните актове. Той е единствената инстанция, която се произнася по спорове за законосъобразност на актовете на Министерски съвет и на министрите. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които засягат техните права и законни интереси, освен актовете, изрично посочени със закон – чл. 120 ал. 2 КРБ.

Производството по административни дела, подсъдни на ВАС е регламентирано в Административно-процесуалния кодекс /АПК/. Съдебните актове по админстративни дела не подлежат на триинстанционно разглеждане. Те могат да бъдат обжалвани само по реда на АПК.

ВАС има председател и 2-ма заместници. Съдът се състои от 2 колегии, в които има отделения. Всяка колегия има свое общо събрание, което може да сезира Конституционния съд. Във ВАС има върховна административна прокуратура.
В ЗСВ са регламентирани 2 органа на ВАС – общо събрание на съдиите и пленум на съда. Общото събрание обсъжда и приема тълкувателни решения. Пленумът решава само организационни въпроси.

ВАС разглежда делата като касационна инстанция. Жалбите и протестите срещу незаконосъобразни ненормативни актове на министри, ръководители на други ведомства, подчинени на Министерския съвет и на областните управители се разглеждат в 3-членен състав. Жалби и протести срещу незаконосъобразни нормативни актове на Министерския съвет, на министри и ръководители на ведомства, подчинени на правителството, се разглеждат от 5-членен състав. Също така жалби срещу решения на тричленен състав се разглеждат от 5-членния. Решенията на 5-членния състав не подлежат на обжалване (освен тези по чл.229, ал.3 АПК). Председателят на ВАС се назначава за срок от 7 г. от президента по предложение на ВСС.

Е) ВСС – на основата на Конституцията статусът на ВСС е уреден в ЗСВ.
ВСС е колективен административен орган на съдебната власт. Той е юридическо лице и изпълнява ролята на висше административно звено в структурите на съдебната власт. Осъществява кадрова политика.

Състои се от 25 члена:
- Народното събрание избира 11
- 11 се избират от Общото събрание на: съдиите (6 члена), на прокурорите (3 члена) и на следователите (2 члена)
- по право членове са и председателите на ВКС, на ВАС и главния прокурор

ВСС се председателства от министъра на правосъдието без право на глас. Законът установява несъвместимост с депутатски мандат, членуване в политическа партия, синдикална организация, търговска дейност, кметска длъжност и общински съветник. Срокът на пълномощията е 5 г., като не могат да бъдат преизбирани в 2 последователни мандата. ВСС няма срок на пълномощията, той е постоянно съществуващ и функциониращ орган.

Правомощията на ВСС са определени в чл. 27 ЗСВ. Той предлага на президента за назначаване или освобождаване председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор. Той определя съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища и броя на съдиите, прокурорите и разследващите органи във всички съдилища, прокуратури и разследстващи служби, определя тяхното възнаграждение, извършва кадрова политика, взема решение по сваляне на имунитета, произнася се по дисциплинарни решения.