18. Съдебна власт. Конституционни принципи на организация и дейност.

I. Съдебна власт

Правосъдие – това е особен вид правозащитна дейност и се осъществява само от съдебните органи. Правораздаването е също правозащитна дейност, но е по-обхватна по съдържание от правосъдието. Правораздаване осъществяват съдът и особените юрисдикции, но последните не осъществяват правосъдие.

Съдебна власт – това е дейност, осъществявана от съда, т.е. правосъдие. В съвременния конституционален смисъл понятието “съдебна власт” е многопластово, събирателно, включващо различни дейности, осъществявани от разнородни по природа органи:
- дейности на досъдебното производство
- прокурорски надзор
- правосъдие

Органи на съдебната власт са съдилищата, прокуратурата и следствените органи. Но прокуратурата и следствените органи не осъществяват правосъдна дейност. Те подпомагат съда в неговата дейност.
Органите на съдебната власт заемат специално място в държавната организация. Те осъществяват дейности за укрепване на законността и правопорядъка. Те са специализирани органи, чието основно предназначение е да осъществяват правозащитна функция.

Народното събрание в края на 1991 г. приема Закона за Висшия съдебен съвет /ЗВСС/, който задвижва механизма за кадрово преустройство на органите на съдебната власт.
През 1994 г. се приема Закона за Съдебната власт /ЗСВ/. С него беше отменено старото законодателство и Закона за Висшия съдебен съвет. Правните основи на съдебната власт са установени в Конституцията, която регламентира създаването на единна съдебна власт – интегрираща съдебните, прокурорските и разследващите органи. ЗСВ и ЗВАС детайлно уреждат системата на организация и дейност на съдебната власт.

Съдебната власт осъществява особена държавна функция, коренно различна от тази на останалите две държавни власти. Независимостта на съдебната власт се изразява в правната недопустимост на другите власти да въздействат на съдиите, прокурорите и разследващите органи. Те се подчиняват само на закона.

II. Конституционни принципи на организация и дейност

1. Независимост на съдиите, прокурорите и следствените органи - основен принцип на съдебната власт. Никой държавен или друг орган не може да влияе върху тях при изпълнение на служебните им задължения. Те са независими при осъществяване на досъдебното производство, при осъществяване на прокурорски надзор и в съдебното производство.
Гаранции за независимостта са: несменяемост на съдиите, прокурорите и следователите до навършване на пенсионна възраст и имунитетът им.
2. Спазване на законността от всички органи на съдебната власт. Освен това съдилищата осъществяват контрол за законност на актовете и действията на административните органи, включително и на актовете на правителството и на министрите.
3. Равенство на гражданите пред закона и съда – съдилищата са едни и същи за всички граждани и прилагат спрямо тях един и същи материални и процесуални закони. Този принцип е провъзгласен в чл. 6, ал.2 КРБ - “всички граждани са равни пред закона”.
4. Съдилищата осигуряват условия за състезателност в съдебния процес. Този принцип предполага равнопоставеност на страните в процеса.
5. Конституцията предоставя правото на защита на гражданите и юридическите лица във всички стадии на процеса. Те имат право на съдебна защита при нарушаване на техните права, интереси и свободи, която не може да им бъде отказана. Редът за осъществяване правото на защита се определя със закон. Конституцията прогласява презумпцията, че обвиняемият е невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.
6. Демократичното начало е заложено в конституционните основи на правосъдието във всички негови фази. Това се изразява в участието на съдебните заседатели в съдопроизводството. Демократизмът също намира израз в публичността при разглеждане на делата - съдебните дела са открити и на тях могат да присъстват граждани.
7. Съдебното производство е триинстанционно - делата се разглеждат в три съдебни инстанции. Всички съдебни инстанции действат диспозитивно, т.е. трябва да бъдат сезирани. Служебното начало в тяхната дейност е ограничено. То се прилага само в случаите, предвидени в закон. Конституцията в чл. 119 ал.1 установява тристепенната система на органите на съдебната власт. Съдопроизводството е първоинстанционно; въззивно (апелативно, второинстанционно) и касационно (третоинстанционно). Това е гаранция за защита правата и интересите на гражданите, юридическите лица и държавата. НПК и ГПК допускат изключение от триинстанционното производство при по-леки престъпления. Административните дела се разглеждат в двуинстанционно производство от първоинстанционен съд и от окръжния или ВАС като касационни инстанции.
8. Установяване на истината – Конституцията с чл. 121 ал. 2 в императивна форма постановява, че “производството по делата осигурява установяването на истината”. Това е предпоставка съдът да постанови законосъобразна и справедлива присъда или решение.