15. Производство по административно обслужване на лицата. Обжалване на отказ за издаване на документ.

Административно обслужване.
Правно уредено в глава дванадесета – чл. 88 – 97 от ДОПК. Нормите включени в производството по административно обслужване на лицата имат за цел, чрез установените задължения за органите по приходите, кратките срокове и възможността искането да се подаде чрез всяка териториална дирекция, да се подпомогнат максимално лицата при издаване на необходимите им удостоверения и документи. Законово определение на понятието “обслужване” е направено в чл. 88 от ДОПК. Обслужване е онази дейност, в резултат от която органите по приходите по искане на заинтересованите лица са задължени да издават документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения.
Искането за издаването на документ може да бъде подадено писмено, по електронен път или чрез лицензиран или регистриран пощенски оператор. Когато в нормативен акт е предвидено към искането да бъдат приложени съответните доказателства и същите не са приложени, то същото се оставя без разглеждане и на лицето се изпраща съобщение в 7-дневен срок да ги представи.

Когато Агенцията по приходите не е компетентна да се произнесе по искането, органът по приходите прекратява производството като уведомява подателят на искането и му дава указания относно компетентния да издаде документа орган или организация – чл. 89, ал. 4 от ДОПК.

Редът за издаване е следният: Срокът за издаване е 7-дневен, ако не е предвиден друг по-кратък срок. Например: той е 14 дни, когато искането е подадено чрез друга териториална дирекция. Непроизнасянето в този срок се смята за мълчалив отказ.
Изричният писмен отказ се съобщава в 7-дневен срок от издаването му. На обжалване пред териториалния директор подлежи както изричният така и мълчаливият отказ. Срокът е 14-дни от съобщаването му, съответно от изтичане на срока за произнасяне. Двата вида откази могат да бъдат обжалвани по желание на лицето пред административният съд, но само по отношение неиздаването на документ, а не и по отношение оспорването на съдържанието на документа- чл. 95 от ДОПК. Срокът за съдебното обжалване е 7-дни от съобщаването, съответно от изтичане на срока за произнасяне на органа по приходите. Компетентен е административният съд по местонахождение на съответната териториална дирекция. Когато жалбата е основателна съдът задължава съответният орган по приходите да издаде искания документ, без да дава указание за съдържанието му. Решението на съда е окончателно.
Особеното при обжалване пред териториалния директор е, че органът по приходите може да издаде искания документ и след подаване на жалбата, но преди изпращането й на териториалния директор – чл. 93, т. 1 от ДОПК.

Пред териториалният директор може да се обжалва не само неиздаването на документ, но и неговото съдържание, но само в случаите, когато с документа се удостоверяват факти с правно значение или се признава, съответно отрича, съществуването на права или задължения. Правната норма дава възможност съдържанието на документа да бъде оспорено пред териториалния директор, не само от лицето поискало издаването му, но и от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от узнаването – чл. 92, ал. 4 от ДОПК.
Органът по приходите, който е отказал издаването на документа, има право на отзив т.е. да преразгледа искането преди изпращането на жалбата до териториалния директор.
Териториалният директор, разглежда преписката и се произнася в 7-дневен срок от получаването на жалбата. С решението си той може да разпореди издаването на искания документ или в 7-дневен срок, да уведоми жалбоподателя, че оставя жалбата му без уважение.