Публично-правни науки 2021

Лекции по Публично-правни науки
Съдържание:

I. Конституционно право
1. Конституционализмът - възникване, развитие и същност. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991 г.
2. Учение за конституцията. Учредителна власт. Конституцията като юридически акт.
3. Конституционни основи на политическата система. Държава, гражданско общество, личност. Конституционноправен статус на политическите партии.
4. Форма на държавното управление и държавното устройство.
5. Принципите на народния суверенитет и разделението на властите.
6. Държавна власт. Форми за осъществяване на държавната власт.
7. Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост.
8. Конституционен статус на гражданите. Принципи. Гражданство.
9. Основни права на човека и гражданите.
10. Основни политически права на гражданите. Условия и ред за реализация. Гаранции.
11. Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Р. България.
12. Парламентаризъм-възникване и същност. Българския парламентаризъм. Народното събрание според КРБ от 1991 г.
13. Конституиране и вътрешна организация на Народното събрание. Постоянни и временни комисии.
14. Законодателна дейност и законодателен процес. Актове на Народното събрание.
15. Парламентарен контрол - същност, форуми и процедури.
16. Президент. Избор, правомощия и актове, отговорност.
17. Конституционна уредба на Министерския съвет. Образуване, състав, компетентност, актове. Политическа отговорност на правителството. Служебно правителство.
18. Съдебна власт. Конституционни принципи на организация и дейност.
19. Органи и система на съдебна власт.
20. Конституционен съд – образуване, правомощия, процедури и актове.

II. Административно право и процес
21. Понятие за изпълнителна дейност
22. Органи на изпълнителна власт - понятие, видове. Централни органи на изпълнителната власт.
23. Административно-териториално деление. Териториални органи на изпълнителната власт.
24. Държавна служба. Статус на държавния служител.
25. Административен акт – понятие, видове.
26. Условия за законосъобразност на административните актове. Недействителност.
27. Изпълнение на административните задължения.
28. Административен контрол - понятие и видове.
29. Правораздавателен и прокурорски надзор върху административната дейност.
30. Административна принуда – понятие, видове. Принудителни административни мерки.
31. Административнонаказателна отговорност – обща характеристика. Административно нарушение. Административно наказание.
32. Принципи на административния процес. Участници, субекти и страни.
33. Производство по издаване на административни актове.
34. Оспорване на административните актове по административен ред.
35. Оспорване на административните актове пред административен съд и Върховния административен съд.
36. Касационно производство.
37. Възобновяване на административното производство. Отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.
38. Изпълнение на административните актове и съдебни решения по административни дела.
39. Отговорност на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни актове и действия на администрацията. Искове за обезщетения.
40. Производство по налагане на административни наказания.
41. Оспорване на наказателните постановления пред съда. Касационно производство.
42. Възобновяване на административнонаказателните производства. Изпълнение на административните наказания.

III. Финансово и данъчно право
43. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове.
44. Финансови вземания и финансови задължения. Държавни финансови вземания. Системи и производство за определяне размера на държавните вземания.
45. Изпълнение на държавните финансови вземания. Видове изпълнение. Принудително изпълнение на държавни вземания.
46. Способи за погасяване на държавните финансови вземания. Финансова амнистия. Прихващане и преклузивни срокове.
47. Финансов контрол в публичния сектор. Видове.
48. Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Субекти на отговорността. Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа отговорност. Основания за освобождаване от отговорност.
49. Бюджетно право. Правна характеристика на бюджета. Бюджетен процес. Статут и правомощия на Сметната палата.
50. Поява, същност и функции на данъците. Видове данъци. Правна характеристика на данъците.
51. Статус и правомощия на приходната администрация.
52. Правен режим на данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък.
53. Правен режим на данъка върху добавената стойност и акцизите.
54. Данъчно производство. Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионните актове. Санкции за извършени нарушения и престъпления.
55. Международно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.
56. Правен режим на митните сборове.
57. Правна характеристика на банките. Основни понятия на банковото право.
58. Банков надзор. Актове, издавани от БНБ. Контролни и санкционни правомощия на БНБ. Вътрешнобанков контрол. Банков контрол върху големите и вътрешните експозици.
59. Валутно законодателство. Валутен режим. Предметен обхват. Местни и чуждестранни лица. Валутен контрол.