7. Съдоустройствени принципи на наказателния процес. Независимост на съда, прокурора и разследващите органи (чл.10 НПК)

1. При осъществяване на своите функции съдът, прокурорът и разследващите органи са независими и се подчиняват само на закона. Това се отнася до органите на ръководство и решаване на процеса, а също до държавните органи на страната на обвинението по дела от общ характер.
Независимостта се схваща традиционно като необвързаност от каквито и да било длъжностни лица и граждани вътре и извън процеса.

2. Независимостта на държавните органи е възможна само тогава, когато съдът и органът на досъдебното производство се подчинява и изпълнява една единна за всички тях норма (закона), обща и абстрактна - неангажирана с конкретно разрешение на конкретния казус. Това е нормата на.

3. Основното начало за независимост се изразява по различен начин за различните държавни процесуални органи:
а)Независимост на съда. Принципът се отнася както до едноличния съдия, така и до съдебния състав. - независимост от изпълнителната власт, включително от министъра на правосъдието. - независимост от Висшия съдебен съвет. - независимост от прокурора. - независимост от тълкувателната практика (неправилна и противоречива съдебна практика) на висшата съдебна инстанция. - от по-горен съд.
б) Независимост на органите на досъдебно производство (прокурор, следовател, дознател). - независимост от съда, тълкувателната практика на ВКС, от ВСС, Министерство на правосъдието. Тази независимост е поста-вена по същия начин, както при съда; - независимост на органите на досъдебно производство с оглед устройствените, вътрешно-ведомствени отношения в учрежденията, в чиито състав са прокурорите, следователите и дознателите.

4. Същността на наказателния процес изисква фактическото установяване и наказателно-правната оценка на деянието да бъдат направени от независим субект, който може да вземе обективно, безпристрастно отношение относно разкриване на обективната ис-тина и правилното прилагане на закона, а също да има грижа за законосъобразното и обосновано решаване въпросите на делото.