6. Съдоустройствени принципи на наказателния процес. Назначаемост и несменяемост на органите на съдебна власт

1. Съдиите, прокурорите и следователите са назначаеми и несменяеми и това е водещ белег в техния статут, определен в ЗСВ. На тези длъжности може да бъде назначено лице, което има само българско гражданство и отговаря на изискванията посочени в ЗСВ

2. Съдиите, прокурорите и следователите стават несменяеми с решение на Висшия съдебен съвет след навършване на пет годишен стаж на длъжността, която заемат, и след атестиране като в този срок не се включва прослуженото време като младши съдия или младши прокурор.

3. Съдебните заседатели също се назначават. Фактическият състав по посочване и назначаване на едно лице за заемане на съдебно-заседателска длъжност преминава през няколко етапа и се изразява във взаимодействие между органи на съдебна власт и на местно самоуправление:
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ КЪМ ОКРЪЖЕН И АПЕЛАТИВЕН СЪД : 1.Определяне контролното число съдебни заседатели за съответната община; 2. Излъчване на лицата, които да заемат съдебно заседателска длъжност; 3. Назначаване на предло-жени лица за съдебни заседатели; 4. Полагане на клетва от съдебните за-седатели. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ В СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА
Встъпването в длъжност на съдебен заседател става след полагане на клетва по чл. 158 ЗСВ.