5. Съдоустройствени принципи на наказателния процес. Участие на съдебни заседатели в състава на съда (чл.8 НПК). Равенство на гражданите в наказателното производство (чл.11 НПК)

1. Участието на съдебни заседатели в наказателното производство е основно начало с предимно съдоустройствен характер. Съдебните заседатели участват в съдебен състав при първоинстанционно разглеждане на наказателни дела (чл. 66 ЗСВ), по които за престъпното деяние в особената част на НК се предвижда повече от пет години лишаване от свобода или доживотен затвор; когато процесното престъпление е наказуемо с лишаване от свобода до пет години или по-леко наказание, действа едноличен съдия, без съдебни заседатели.

2. Съдебните заседатели са градивен елемент от колективния правораздавателен орган, съда, който в законоустановен състав ръководи наказателния процес и решава неговите въпроси. В това отношение те се характеризират от две гледни точки.
а) Съдебните заседатели се включват при формиране на състава на държавен орган, орган на съдебна власт;
б) Актуалното законодателство и традиционното правно разбиране за съдебните заседатели ги разглежда като представители, излъчени от състава на определена социална структура.
- действат по вътрешно убеждение;
- не могат да упълномощават друго лице (повереник) да участва от негово име и на негово място в съдебния състав по отделно наказателно дело.

3. Наказателно-процесуалната дейност е строго формализирана. Участието на съдебни заседатели е възможно само в случаите и по реда на НПК, който урежда функцията, процесуалното качество, процесуалните права и т.н. на съдебните заседатели (чл. 8 НПК).

4. Мандатът на съдебните заседатели е 5 години от решението за тяхното назначаване.

5. Функционален аспект на участието на съдебни заседатели. Преди всичко с оглед постановяване на процесуални актове. В този смисъл се очертават няколко основни момента.
а) Съдебните заседатели имат еднакви права със съдиите.
б) Съдиите и съдебните заседатели имат равен глас при постановяване на процесуалните актове. Това произтича от казаното по-горе.
в) Работата на съдебните заседатели в състав на съда представлява взаимодействие в указан от закона ред между съдии и съдебни заседатели, особено при постановяване на процесуални актове.
Наред с това процесуалният закон е предвидил правила, очертаващи решителният характер на участието на съдебните заседатели в работата на съда:
- в състава на първоинстанционния съд съдебните заседатели са повече на брой от професионалните съдии;
- при особено мнение на председателя на състава от един съдия и двама съдебни заседатели, мотивите на съдебния акт се изготвят от съдебен заседател.