4. Понятие и система на основните принципи на наказателния процес на Р. България

1. Основните принципни положения в процеса, са изрично предвидени в НПК. Те са изградени като даденост, произтичаща от закона, позитивно-правни положения, елемент на обективното (писаното) право.

2. НПК изрично и лимитативно урежда основните принципи. Формирането на тяхната съвкупност е съобразено с определени непрoменни правила.
а) Основните принципи са уредени в пълнота. б) Проявата на основните принципи е динамична: не всички от тях се реализират в пълна степен в отделните стадии на наказателния процес. в) Основните принципи са равностойни. г) Основните принципи се обезпечават и обуславят едно-друго. д) Основните принципи пораждат действие по специфичен начин в отделните стадии на наказателното производство, в зависимост от характерните белези и предназначението на всеки стадий в контекста на целия наказателен процес. Казаното води до извод за системност на съвкупността на основните принципи. Тяхната общност се поддържа в единство на базата на сплотяваща интегративна връзка. Системата се състои от следните основни начала, указани съобразно формулировката на НПК: ПРИНЦИПИ със Съдоустройствен характер - 1. Участие на съдебни заседатели в работата на съда- чл. 123 КРБ, чл. 8 НПК; 2. Равенство на гражданите - чл. 6, ал. 2 КРБ, чл. 11 НПК; 3. Назначаемост и несменяемост на органите на съдебна власт - чл. 129, ал. 1 КРБ, чл. 9 НПК; 4. Независимост на съда, прокурора и разследващите органи и подчинението им само на закона - чл. 117, ал. 2 КРБ, чл. 10 НПК, чл. 1, ал. 2 . ПРИНЦИПИ със Функционален характер; 5. Право на защита - чл. 122, ал. 1 КРБ, чл. 14 НПК; 6. Разкриване на обективната истина - чл. 121, ал. 2 КРБ, чл. 13 НПК; 7. Служебно начало - чл. 13 НПК; 8. Публичност - чл. 121, ал. ЗКРБ, чл. 20 НПК; 9. Оценка на доказателствените материали по вътрешно убеждение- чл. 14 НПК; 10. Непосредственост и устност - чл. 19 и 18 НПК; 11. Състезателност - чл. 121, ал. 1 КРБ, чл. 12 НПК
Основни процесуални гаранции, без които принципите на организация и дейност на наказателното производство не биха се разгърнали достатъчно ефективно: - осъществяване на правосъдието по наказателни дела само от съдилищата (чл. 6 НПК);-централно място на съдебното производство (чл. 7 НПК);- водене на наказателното производство на български език и право на лицата, невладеещи български език, да се ползват от родния си или друг език и да им се назначи преводач (чл. 21 НПК);- еднакви права на съдиите и съдебните заседатели и равен глас при постановяване на процесуалните актове на първоинстан-ционния съдебен състав (чл. 8, ал. 2 и чл. 33, ал. 4 НПК);- презумпция за невиновност на обвиняемия (чл. 16 НПК);- задължение на съда и на органите на досъдебното производство да разясняват на обвиняемия и другите граждани, които участват в наказателното производство, техните процесуални права и да им осигуряват възможност да ги упражняват (чл. 15, ал. 3 НПК);- неприкосновеност на личността (чл. 17 НПК); -разглеждане и решаване на делата в разумен срок (чл. 22 НПК).