3. Държавните съдилища и арбитражът

I. За да се осуети забавянето на арбитража (А) чрез многократно атакуване на действията на арбитражния съд пред държавния съд от страната, която иска да го саботира, чл. 6 ЗМТА постановява, че съдебна намеса в А е допустима само в изрично предвидените от ЗМТА случай. Член 6 говори за арбитражното производство, но с оглед на неговата цел той важи и за образуване на АС и за арбитражното решение, т. е. за А в неговата цялост.
За разлика от други държави (например Англия) намесата на съдилищата в А е сведена у нас до минимум. Тя е по-ограничена даже в сравнение със Закона-Модел на Унситрал (§ 130 VI 2).
Намесата на държавен съд в А е двояка. В едни от случаите тя е проява на съдействие, което държавният съд оказва на А (чл. 9, 12, ал. 2, чл. 17, ал. 2 и чл. 37 ЗМТА), а в други - тя е проява на контрол върху А (чл. 16, ал. 1, чл. 47 и чл. 51 ЗМТА). Тези случаи на съдействие и контрол ще бъдат разгледани на систематичното им място.

II. В повечето случаи на намеса на държавния съд в А съдействието и контролът
са възложени на Софийския градски съд (чл. 12, 16, 17, 47 и 51 ЗМТА). Чрез тази концентрация на правомощията в един-единствен за цялата страна съд, независимо от съдебния район, в който действа А, се цели да се обезпечи еднакъв и правилен отговор на въпросите, които съдействието и контролът на държавния съд спрямо А поставят. Концентрацията открива възможност за специализация, като тези въпроси бъдат възложени на едно от отделенията на Софийския градски съд, а специализацията обезпечава квалификация и компетентност в сложната и деликатна материя на А.

III. Компетентният български съд дължи съдействие при обезпечаване на иск или на доказателства (чл. 9 ЗМТА) и когато мястото на А е в чужбина, така че А не е български, а чужд (чл. 10 ЗМТА). Това съдействие е израз на зачитане на чуждия А, следващо от чл. II, ал. 2 на Нюйоркската конвенция, задължаващ участващите в конвенцията държави да признават арбитражните споразумения, независимо от това, дали А е местен, или чужд (§ 130 II 1).