3. Основна и непосредствена задача на наказателния процес

1. Наказателното производство е целенасочена дейност, в която наказателното преследване на извършилите престъпления лица е ориентирано към достигане на определен резултат.

2. Непосредствена задача на НПК (чл. 1, ал. 1 НПК). НПК определя реда, по който се извършва наказателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона. Нейното осъществяване във всяко отделно наказа-телно дело разкрива две страни: фактическа и юридическа.
ФАКТИЧЕСКА СТРАНА – (установяване на обективната истина чрез доказване) – разкриване на престъпленията и Разобличаване на виновните;
ЮРИДИЧЕСКА СТРАНА – (прилагане на правни норми чрез използване на правна техника) – правилно прилагане на закона - пряко законоприложение, прилагане по аналогия, тълкуване на правни норми

3. Основна задача на НПК (чл. 1, ал. 2 НПК). Осигуряване защита от престъпни посегателства срещу Р България, срещу живота, свободата, честта, правата и законните интереси на гражданите, срещу правата и законните интереси на юридическите лица, както и съдействие за предотвратяване на престъпленията и укрепване на законността.