32. Способи на доказване

1. Писмени доказателствени средства са: протоколите за действията по разследване, съдебните средствени и другите процесуални действия, протоколите за изготвяне на веществени доказателствени средства и други документи (чл. 127 НПК). Чрез тях се удостоверява предимно извършването на действия по разследване или съдебни следствени действия и събраните при това доказателства.
2. Веществени доказателствени средства по Глава тринадесета Раздел III (чл. 125 и 126 НПК) са изготвените по съответния ред предмети, чрез които се възпроизвеждат в производството по делото факти — следи от престъплението, годни да послужат за установяване на фактически обстоятелства от предмета на доказване.
а) Веществени доказателствени средства се съставят: - когато веществени доказателства не може да се отделят от мястото, където са намерени, както и в други предвидени в НПК случаи (чл. 125, ал. 1 НПК); - във всички случаи — при оглеждане, протоколиране на намерени веществени доказателства и тяхното фотографиране. В този случай се съставя фотоснимка като веществено доказателствено средство (чл. 110, ал. 1 НПК).
б) Видове веществени доказателствени средства: фотоснимки, диапозитиви, кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, планове, схеми, отливки, отпечатъци и записи върху компютърен информационен носител.
При изготвяне на веществени доказателствени средства се съставя протокол, който се подписва от извършилия действията орган и специалиста — технически помощник.