30. Споразумение за свързаните с търговията права върху интелектуалната собственост (ТРИПС).

І. Световната търговска организация и закрилата на авторските права.
Заключителният акт на СТО съдържа голям брой договори, споразумения, решения на равнище министри и декларации, които, взети заедно, установяват режима на международната търговия. Те са разделени на четири части:
Част I: Споразумение, установяващо СТО като юридическо лице.
Част II: Многостранни споразумения в областта на търговията. Тези споразумения включват:
1. Общото съглашение за митата и търговията -1944 г. (ГАТТ-1944г.), което на свой ред се състои от:
А) ГАТТ, сключено в Женева на 30 октомври 1947 г., и последвалите го правни актове и решения;
Б) Редица протоколи и споразумения.
2. Многостранни споразумения за търговия със стоки. Те са 12.
3. Общо споразумение за търговията с услуги.
4. Споразумение за свързаните с търговията аспекти на интелектуалната собственост (Споразумението ТРИПС).
5. Договореност за правилата и процедурите, уреждащи разрешаването на спорове.
6. Механизъм за преразглеждане на търговската политика.
Посочените многостранни търговски споразумения обвързват всички държави-членки на СТО. За това обаче е необходима изричната декларация на всяка държава, когато стане членка на СТО.
Част III: Многостранни търговски договори.
Част IV: Решения и декларации на равнище министри. Има голям брой такива решения, които се отнасят до отделните споразумения.
Споразумението за създаване на СТО е в сила от 1 януари 1995 г. То определя ролята на СТО:
1) СТО има за цел да осигури общата институционална рамка за търговските отношения по въпроси, отнасящи се до различните актове, които общо съставляват заключителния акт.
2) Функциите на СТО са:
а) да улеснява действието на: споразумението за създаване на СТО и на многостранните търговски договори.
б) да осигурява форум за преговори относно многостранните търговски отношения;
в) да администрира споразумението относно правилата и процедурите за разрешаването на споровете;
г) да управлява механизма за ревизиране на търговската политика;
д) да сътрудничи на МВФ и на Международната банка за реконструкция и развитие.
3) Структура на СТО:
а) главен орган е конференцията на министрите, която се състои от представители на всички държави-членки, и която трябва да се събира веднъж на 2 години;
б) наред с това има Генерален съвет, в който са представени всички държави-членки, и който извършва работата на СТО между срещите на конференцията на министрите;
в) Генералният съвет има власт да свиква или да упражнява надзор върху множество съвети, всеки от които трябва да наблюдава действието на едно или няколко споразумения, представляващи част от Заключителния акт. Един от тези съвети е Съветът за Споразумението ТРИПС, който има за задача да упражнява надзор върху изпълнението на Споразумението ТРИПС;
г) като допълнение - има множество създадени комитети, групи, работни групи, като всеки от тези органи има задачата да се занимава с един аспект на международната търговия - от комитет по антидъмпинг до работна група по професионални услуги.
4) Статут. СТО е юридическо лице и всяка държава-членка ще й предоставя такава юридическа дееспособност, каквато е необходима за изпълнение на нейните функции.
Всяка страна може да кандидатства да стане член на СТО, но преди да стори това, тя трябва да съобрази законите си със задълженията, съгласно Споразумението за създаване на СТО.

ІІ. Споразумението ТРИПС - Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост.
Това е първият случай, при който проблемите относно правата върху интелектуалната собственост са в обсег на внимание на една международна търговска организация (СТО). Основната цел от включването на Споразумението ТРИПС в заключителния акт е да подтикне всички държави да установят собствени закони, които дават адекватна правна закрила и също така да установи санкции, които да бъдат ефективно прилагани.
Споразумението ТРИПС влиза в сила на 1 януари 1996 г. и в него участват повече от 140 държави. Споразумението ТРИПС е изградено на три основни принципа:
1. Първи принцип: установяване на минимални стандарти за закрила и прилагане на норми за правата върху интелектуална собственост в държавите, подписали Споразумението.
Правата върху интелектуална собственост включват авторското право и сродните му права, търговските марки географските наименования, промишлен дизайн, патенти, технология, интегрални схеми и търговско ноу-хау. Стандартите, установени в Споразумението ТРИПС, са минимални стандарти.
2. Вторият принцип се заключава в това, че всяка държава трябва да закриля гражданите на другите страни, като им предоставя правата, предвидени в Споразумението. Този принцип за приложимост на национален режим отразява принципите на ГАТТ относно международната търговия със стоки.
3. Трети принцип: Участниците в Споразумението ТРИПС са длъжни да предоставят на граждани на други страни закрила, не по-малка от тази, която предоставят на собствените си граждани по отношение на правата върху интелектуална собственост.
Споразумението ТРИПС задължава държавата да закриля интелектуалната собственост на базата на достигнатото: Бернската конвенция, Парижката конвенция, Римската конвенция. Споразумението ТРИПС не третира проблема за прекратяване на права.
Основните елементи на закрилата в областта на АП и сродните му права могат да бъдат обобщени:
1) Най-общо Споразумението следва принципа на БК като изходна база. Споразумението ТРИПС не включва специфична закрила за неимуществени права. Това не означава, че не могат да бъдат закриляни неимуществените права.
Споразумението отива по-далеч от Бернската конвенция, като предвижда сред имуществените права на авторите и правото за отдаване под наем. Носителите на АП върху филм, звукозаписи и компютърни програми имат изключителното право да разрешават или да забраняват отдаването им под наем с търговска цел. Участниците в Споразумението ТРИПС са свободни да определят изключенията от авторскоправната закрила - то изисква само всички тези изключения да бъдат ограничени до случаите, които не са в колизия с нормалното използване на произведението и не увреждат прекалено законните интереси на носителите на АП.
2) Приложение на материално-правните разпоредби.
Разпоредбите на Споразумението ТРИПС имат две основни цели:
- да се гарантира, че ефективни средства за защита са на разположение на носителите на права;
- да се осигури прилагането на процедурите за защита по такъв начин, че да бъде избягнато създаването на законови пречки за търговията и да се обезпечат гаранциите срещу злоупотреба с тях.
Частта относно защитата на правата съдържа пет раздела.
1. Първият раздел установява общите изисквания, на които трябва да отговарят всички процедури за защита;
2. Вторият раздел изисква установяването на гражданскоправни средства за защита срещу всяко действие на нарушение.
3. Третият раздел се занимава с обезпечителни мерки. Всяка държава трябва да гарантира, че нейните съдебни органи могат да разпоредят да бъдат взети ефективни мерки, както за да се предотврати нарушението на правата, така и за запазване на съответните доказателства относно предполагаемото нарушение.
4. Четвъртият раздел третира граничните мерки. Той изисква всяка държава да осигури средства, с които носителите на права биха могли да получат сътрудничеството на митническите власти да предотвратяват освобождаването и пускането в оборот на стоките, с които се извършва нарушение. Тези процедури трябва да се прилагат по отношение на внос на подправени или пиратски стоки.
5. Последният раздел е посветен на наказателноправните процедури
3) Решаване на спорове.
Договорните задължения в областта на интелектуалната собственост за пръв път са предмет на една система за решаване на спорове. В рамките на СТО се прилага цялостна система за решаване на спорове.
4) Контрол върху спазване на поетите задължения от държавите по Споразумението ТРИПС.
Съветът по прилагане на Споразумението ТРИПС е натоварен да упражнява този контрол. Самото Споразумение предвижда различни преходни периоди за съобразяване с неговите разпоредби за различните държави. За България, този период изтече на 1 януари 2000 г.