30. Видове доказателствени средства: обяснения на обвиняемия. Свидетелски показания

ВИДОВЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: преки и косвени; обвинителни и оправдателни; първични и производни; веществени и невеществени

1. Преки и косвени. Делението зависи от отношението на доказателствата към обстоятелствата от предмета на доказване. Преки са доказателствата, които непосредствено установяват релевантни по делото обстоятелства. Такива се съдържат в показанията на свидетели — очевидци. В противовес на това, косвените доказателства нямат тази доказателствена ценност. Всяко едно косвено доказателство само за себе си не може да доведе до установяване на обстоятелство от предмета на доказване.

2. Обвинителни и оправдателни. Обвинителните доказателства обосновават повдигане и поддържане на обвинение срещу определено лице за извършено от него престъпление. Оправдателните доказателства обслужват интересите на защитата с оглед: обосноваване невиновността на обвиняемия, оспорване безсъмнената състоя-телност на повдигнатото обвинение, указване на по-лека наказателна отговорност, възможност за освобождаване от изтърпяване на наказанието и освобождаване от наказателна отговорност.

3. Първични и производни — в зависимост от характера на източника. Когато доказателственото средство — източник на доказателства възпроизвежда фактически данни в качеството си на първоизточник, то съдържащите се в него доказателства са първични . Ако доказателственото средство не е първоизточник и отразява в съдържанието си препредавана ("през няколко ръце") информация, чрез него се внасят в процеса производни доказателства.

4. Веществени и невеществени — съобразно естеството, субстанцията на изграждане на фактическите данни - доказателства. Невеществените доказателства нямат материално естество, не са вещ, за разлика от веществените доказателства.
Наказателно-процесуалният закон е предвидил правила относно пазене на веществените доказателства, връщане на правоимащите лица, разпореждане, включително унищожаване.