29. Видове доказателства

1. "Доказателства" и "доказателствени средства" са основни категории на доказателственото право и са легално определени в чл. 104 и 105 НПК.

2. Доказателства (чл. 104 НПК)
а) Доказателствата са фактически данни, които са свързани с обстоятелствата по делото, допринасят за тяхното изясняване и са установени по реда на НПК.
б) Белези:
- доказателства са фактически данни; - доказателствата са във връзка с обстоятелствата по делото. - доказателствата допринасят за изясняване на обстоятелствата от предмета на доказване. - доказателствата са установени по реда на НПК,
в) съществото на доказателствата в наказателния процес се изразява в това, че: - са конкретни факти; - са елементи от обективната действителност. - може да са всички възможни, реално съществуващи факти, данни, състояния в огромното разнообразие на заобикалящия свят; - не може да бъдат предвидени, указани в НПК в пълнота,

3. Доказателствени средства (чл. 105 НПК)
а) Доказателствените средства са процесуално-технически способи за внасяне в процеса на доказателства по делото. Те са носители, източници на доказателства и служат за възпроизвеждане в наказателното производство на доказателства или други доказателствени средства (чл. 105, ал. 1 НПК). Като доказателствени средства са уредени: обясненията на обвиняемия, свидетелските показания, писмените доказателствени средства и веществените доказателствени средства. Не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при условията и по реда, предвиден в НПК.
б) Белези: - доказателствените средства възпроизвеждат, установяват интересуващи процеса факти, които би могло да бъдат доказателства; - доказателствените средства се изготвят с оглед внасяне на всички (възможни, относими) доказателства в процеса. - доказателствените средства могат да съдържат не само доказателства, но и други доказателствени средства.
в) Съществото на доказателствените средства, уредени в НПК, се корени в това, че са: - процесуално-технически способ, формален по своя характер;- акт на процеса, феномен на наказателния процес като обективно-правна уредба, елемент в законодателството;- изрично уредени в НПК откъм предпоставки, ред и условия за събиране и проверка;- лимитативно предвидени в наказателно-процесуалния закон. Не се допуска боравене с източници на доказателства, които не са легализирани чрез съответни норми в закона (чл. 85, ал. 2 НПК).