27. Защита на авторско право и сродните му права: мерки на границата. Административно-наказателни разпоредби.

І. Административноправна защита. Глава 13 от ЗАвтПСП е посветена на административноправната защита на авторските и сродните им права.
При маловажни случаи, когато използването на произведение не е престъпление по разгледаните текстове от НК, следва да бъде прилаган ЗАНН. В чл. 97, ал.1 са предвидени административни нарушения, чрез изчерпателно посочване на 11 вида използвания на произведения. Те не се покриват напълно с всички видове използвания на произведения. Отделните състави на нарушения, наказуеми с глоба или имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лева, ако не подлежат на по-тежко наказание, включват извършването от едно лице на някое от следните деяния:
1. възпроизвеждане или разпространение на видеоносители със записани на тях филми или др. аудиовизуални произведения;
2. възпроизвеждане или разпространение на звуконосители със записани на тях произведения;
3. организиране, независимо по какъв начин, публично прожектиране на филми и други аудиовизуални произведения:
4. предоставяне на звукозаписни или видеозаписни услуги на други лица с цел изготвяне на единични копия от произведения или други обекти, защитени от този закон;
5. организиране на публично изпълнение и представяне на произведения на живо и чрез запис;
6. излъчване по безжичен път или предаване по кабел или друго техническо средство, произведения или радио- или телевизионна програма;
7. издаване или разпространение на издадени произведения;
8. притежаване на компютърна програма, за която лицето знае или има основание да предполага, че това е незаконно;
9. възпроизвеждане, разпространение или използване по друг начин на компютърна програма;
10. възпроизвеждане или разпространение на произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти, на фотографски произведения и на произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;
11. Неправомерно използване на произведения на архитектурата, както и на проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката,
12. Възпрепятстване на изпълнението на обезпечителна мярка по чл. 96а ЗАвтПСП;
13. неизпълнение на задължение по чл. 26, ал. 2 (за заплащане на компенсационно възнаграждение при презаписване на записи или възпроизвеждане на произведения по репрографски начин за лично ползване);
14. Нарушаване на забраната по чл. 93в (за извличане чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма или за повторно използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път);
15. Произвеждане, разпространение, рекламиране или внос, както и притежаване с търговска цел на декодиращо средство, което може да осигури достъп до кодиран сигнал на лица извън определената от излъчващата организация аудитория;
16. премахване, повреждане, унищожаване или разстройване, без лицето да има право на това на технически средства за защита, които използват носителите на права, закриляни от Закона, като знае или има основание да предполага, че тези средства имат такова предназначение.
17. произвеждане, внос, разпространение, продажба, отдаване под наем, рекламиране, предлагане за продажба или отдаване под наем или притежаване с търговска цел на устройства, изделия или съставни части, предназначени основно за премахване, повреждане, унищожаване или разстройване на технически средства за защита, или оказване с търговска цел услуги за такива действия;
18. Премахване или изменение на представена в електронна форма информация за режима на правата върху обект на авторско или сродно на него право, без лицето да има право на това и като знае или има основание да предполага, че това действие ще причини, позволи, улесни или укрие нарушение на закриляно от този закон право;
19 . Разпространение, включително внос с цел разпространение, публично изпълнение, излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел или друго техническо средство на обект на авторско или сродно на него право, както и предлагане на достъп на неограничен брой лица до такъв обект по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, знаейки, че представена в електронна форма информация за режима на правата върху този обект е била премахната или изменена без право на това и при условие, че посочените действия са извършени от нарушителя, без да има право на това и като знае или има основание да предполага, че това действие ще причини, позволи, улесни или укрие нарушение на закриляно от този закон право.
Изброените в ал. 1, 5, 6, 7 и 8 на чл. 97 деяния съставляват административни нарушения при извършването им от всеки правен субект (физическо или юридическо лице).
За повторно и всяко следващо нарушение, извършено в едногодишен срок от налагане на предишното наказание, законът предвижда глоба или имуществена санкция от хиляда до пет хиляди дева. Кумулативно с налагането на глобата или имуществената санкция, като принудителна административна мярка се предвижда и отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението, независимо чия собственост е и предаването му за унищожаване на органите на Министерството на вътрешните работи. При системни нарушения мястото, в което те се извършват (магазин, студио, заведение, киносалон, театър, седалище на търговец и др.) се запечатва за срок от 3 до 6 месеца. Актовете за установяване на посочените нарушения се съставят от органи, на които това е възложено от министъра, отговарящ за културата, със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи. На практика такива права имат служителите от Дирекция “Авторско право” към Министерство на културата. Наказателните постановления се издават от Министъра на културата или от определени от него длъжностни лица. Определянето на тези лица става с писмена заповед на министъра.
Съгласно чл. 98, ал. 3 от Закона установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ІІ. Мерки на границата. 
Законът за изменение и допълнение на ЗАвтПСП в изпълнение на изискването на Споразумението ТРИПС включва една нова глава в дял трети – Глава ХІІа, озаглавена “Мерки на границата”.
1. Член 96б - митническите органи въз основа на писмена молба от носителя на авторското или сродно на него право или право върху база данни, или от лицето, на което е отстъпено изключителното право за използване, задържат всички стоки, пренасяни през държавната граница на РБ, за които има достатъчно основания да се смята, че нарушават закриляно от Закона право.
2. Молбата по ал.1 трябва да бъде подкрепена с доказателства относно правата на молителя и основанието да се смята, че те са нарушени. Разпоредбите на тази глава от Закона се прилагат и по отношение на временния внос и износ. Не се задържат стоки, които се пренасят в малки количества, с нетърговска цел, от пътници или в малки пощенски пратки, както и транзитно преминаващите стоки.
3. В чл. 96г нашият законодател предвижда и възможност за предприемане на действия по инициатива на митническите органи. Тези органи могат по своя инициатива или по искане на друг държавен орган да задържат стоки, за които има основание да се смята, че нарушават закриляното от закона право.
В тези случаи митническите органи уведомяват незабавно лицата по чл. 96б, ал. 1, изпращача и получателя на стоките и им дават възможност да огледат задържаните стоки. Митническите органи могат да поискат от носителя на авторско или сродни на него права всякаква информация с оглед извършването на експертиза.
Митническите органи не носят отговорност

ІІІ. Контрол на държавата върху използването на обекти на авторското право и сродните му права. 
В резултат на натиска на редица международни за предприетите от тях добросъвестни действия по задържане на стоките.
В заключение на тази глава от Закона е предвидено, че начинът за прилагането й се определя с наредба на Министерския съвет., правителствени и неправителствени организации за ограничаване на пиратството в нашата страна, бяха въведени различни режими, чрез които държавата осъществява контрол върху използване на обекти на авторското право и на сродните му права. Това са регистрационен режим, разрешителен режим, лицензионен режим.
Лицензирането на тези производители, както и условията и редът за производството и разпространението на компактдискове със запис на други носители, съдържащи обект на авторското право и на сродните му права и на матрици за тяхното производство, се определят от Министерския съвет.