28. Същност на доказателствата и доказателствените средства

1. Допускането е дейност на ръководно-решаващия в съответния стадий държавен процесуален орган по привличане, приобщаване на определени фактически материали от значение за делото. а) Първи етап — обозначаване на фактическите материали. б) Втори етап — приемане на представените материали,

2. Събирането е дейност на ръководно-решаващ орган по откриване, възприемане, закрепване и запазване на допуснатите фактически материали по делото. Това става чрез извършване на действия по разследване и съдебни следствени действия, които осъществяват законоустановените способи за събиране и проверка на доказателст-вените материали. Типични за събирането са: разпит, оглед, претърсване и изземване и използване на специални разузнавателни средства. В общия случай неотложните следствени действия и първоначалните следствени действия, извършвани в началото на досъ-дебното производство, са ориентирани към събиране на първоначални доказателствени материали.

3. Проверката е дейност на ръководно-решаващ орган, при която се установява наличието, респ. липсата на противоречия или празноти във формираната по делото доказателствена съвкупност. Проверява се доброкачествеността на доказателствените средства и веществените доказателства и тяхната неподправеност; недоброкачествени са, например, показанията на свидетел в нетрезво състояние или под наркоза.

4. Оценката е мисловен, логически тип дейност на субекта на наказателния процес, при която се изясняват свойствата, доказателственото значение и силата на доказателствените материали. Оценката на доказателствата и на доказателствените средства се извършва по вътрешно убеждение като метод за вземане на решения и за оценка. Тя е окончателен етап на доказването; структурно това е изразено, например, в процесуалната форма на съдебното заседание на първата и въззивната съдебни инстанции — етапът на оценката на доказателствените материали ("Съдебни прения") е уреден след етапа за събиране и проверка на доказателствените материали ("Съдебно следствие").
а) Всички участници в производството по делото, всеки сам за себе си и на собствено основание, си изграждат извод относно доказателствената стойност на отделните доказателствени материали и съвкупността на доказателствата и доказателствените средства.
б) Подразделения на оценката на доказателствените материали:- оценка за относимост; - оценка за допустимост ; - оценка за достоверност ; - оценка за достатъчност; - чл. 382, ал. 8 НПК предвижда, че самопризнанието на обвиняемия, дадено при оформяне на споразумение за прекратяване на наказателното производство, губи доказателствената си стойност, при положение, че съдът не одобри споразумението. - дадените на предварителното производство обяснения на обвиняемия и свидетелските показания, включително обясненията на заподозрения, не могат да бъдат четени в съдебно заседание, ако не са дадени в условията на разпит в присъствието на съдия.
г) Организирането и провеждането на наказателно-процесуално доказване като единство от действия по допускане, събиране, проверка и оценка на доказателства и доказателствени средства разкрива определени особености:- съдът и органите на досъдебното производство по различен начин са обвързани да приобщават доказателства по делото; - доказателствената дейност е съдържателна, творческа по своята същност. - по необходимост действия по разследване и съдебни следст-вени действия може да се извършват "по делегация", като изключение от основното начало на устност и непосредственост (чл. 108, ал. 1 и ал. 2 НПК).