26. Защита на авторско право и сродните му права: гражданскоправна защита.

І. Гражданскопоавна защита. В Глава 12 от ЗАвтПСП четири текста са посветени на ГП защита.
1. Иск за обезщетение - на първо място е предвиден иска за обезщетение, който е на разположение на носителя на авторско или сродно право. Носителят на АП или на сродно на него право или на лицето дължи на носителя на правото или на лицето, на което то е отстъпил изключително право за използване, обезщетение за причинените вреди - чл. 94.
Когато искът е установен по основание, но няма достатъчно данни за неговия размер, носителите на АП, сродно на него право или право върху база данни и лицата, на които те са отстъпили изключително право за използване, могат да искат вместо обезщетение:
- или приходите, получени вследствие на нарушението,
- или равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на правомерно възпроизведени екземпляри,
- или от сто до 50 хиляди лева.
ЗАвтПСП предоставя и други искове. Това са:
2. Искът за преустановяване на неправомерното използване или забрана за извършване на дейността, която съставлява неправомерно използване;
3. Искът за изземване и унищожаване на неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, обектите по чл. 72 или базите данни по Глава единадесета „а", както и на негативите; матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите;
4. Искът за изземване от употреба на презаписващите, декодиращите и възпроизвеждащите устройства, използвани изключително за извършване на нарушения;
5. Възможност за ищеца да иска да му бъдат предадени неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението, обектите по чл.72 или базите данни по Глава единадесета „а", негативите, матриците, клишетата и други подобни, предназначени за възпроизвеждане на екземплярите.

ІІ. Споровете по ЗАвтПСП са подсъдни на окръжните съдилища. 
Във връзка с предявяването на гражданскоправни искове два въпроса заслужават интерес:
1. Дали е необходима специализация - чрез определяне на специален състав в рамките на съответния съд, който да разглежда гражданските искове, свързани с нарушаването на правата върху интелектуалната собственост, или това не е необходимо.
2. Вторият въпрос е за времето, което е необходимо, за да бъде приключено едно дело с постановено окончателно съдебно решение.
Българската практика не се различава особено от европейската, където едно депо приключва средно за период от четири до шест години.
Като имаме предвид тези факти, трудно е да разчитаме на гражданскоправните възможности за защита в масови случаи. По-скоро те ще бъдат използвани като изключения.
Чл. 96а - при нарушение на авторско или сродно на него право или право на производителите на база данни, или когато има достатъчно основания да се смята, че такова нарушение ще се извърши, или някое доказателство ще се изгуби, унищожи или укрие, съдът по искане на носителя на съответното право или на лицето, на което той е отстъпил изключителното право за използване може без да уведоми съответната страна за това, да допусне и някои от следните обезпечителни мерки:
1. забрана за извършване на дейността, за която се твърди, че съставлява или ще съставлява неправомерно използване на произведение;
2. изземване на екземплярите от произведението, от обектите на сродни права по чл. 72 или от базата данни по глава единадесетата “а”, за които се твърди, че са неправомерно възпроизведени, както и на негативите, матриците, клишетата и други подобни предназначени за възпроизвеждаме на екземплярите;
3. изземване от употреба или запечатване на оборудването, за което се твърди, че се използва или ще се използва за извършване на нарушения;
4. запечатване на помещението, в което се твърди че се извършва или ще се извърши нарушение.
Допускането, налагането и отменянето на обезпечителни мерки става по реда на ГПК (чл. 308 - 322), доколкото ЗАвтПСП не предвижда друго.
Обезпечителната мярка “забрана за извършване на дейността" се налага със съобщаването й от съда. Изземването се извършва от съдия-изпълнителя със съдействието на ищеца. В деня на изпълнението, съдия-изпълнителя съобщава обезпечителната мярка на ответната страна и съставя протокол за иззетия материал.
Иззетото имущество се предава по опис за отговорно пазене на ищеца, а ако той откаже да го приеме - на друго лице, назначено от съдия-изпълнителя. Обезпечителните мерки по т. 2, 3 и 4 се налагат и изпълняват в тридневен срок от подаване на молбата на ищеца до съдия-изпълнителя. Обезпечителната мярка, допусната за предотвратяване на предстоящо нарушение, се налага в срок, съобразен с целта й.
При изпълнение на обезпечителните мерки съдия-изпълнителят може да иска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, които са длъжни да му го окажат.