25. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда

Мерки за процесуална принуда са: мерките за неотклонение, забраната за напускане пределите на страната, отстраняването от длъжност, настаняването за изследване в психиатрично заведение, мерките за обезпечаване на гражданския иск, глобата и конфискацията, принудителното довеждане и забраната за доближаване до пострадалия.
а) Мерки за неотклонение - вземат се спрямо обвиняемия по дело от общ характер. Целта им е да се попречи на обвиняемия да се укрие
Мерките за неотклонение са: подписка, домашен арест, гаранция и задържане под стража (чл. 60-63 НПК): - подписка - представлява поемане на задължение от обвиняемия, че няма да напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган; - гаранция - състои се в представяне на сума пари или ценни книжа. - домашен арест - състои се в забрана обвиняемият да напуска жилището си без разрешение на съответния орган. - задържане под стража - това е най-тежката форма на проце-суална принуда в производството по наказателни дела. Тя се взема за престъпления, за които НК предвижда лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, когато данните по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.
Срок на задържането под стража в досъдебното производство: не повече от два месеца (в общия случай); не повече от една година, ако обвинението е за тежко умишлено престъпление; не повече от две години, когато обвинението е за престъпление, за което НК предвижда наказание не по-малко от петнадесет години лишаване от свобода или доживотен затвор.
б) В хода на делото и в зависимост от обстоятелствената част на обвинението, мярката за неотклонение може да бъде изменена или отменена.
в) Други мерки за процесуална принуда: - отстраняване на обвиняемия от длъжност: - настаняване на обвиняемия в психиатрично заведение: - мерки за обезпечаване на гражданския иск, глобата и конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата по чл. 53 НК: постановяване на запор върху движима вещ или възбрана върху недвижим имот. - принудително довеждане (довеждане под конвой). - забрана за напускане пределите на Р България; - забрана за доближаване до пострадалия.

Цялостното процесуално битие на обвиняемия, като лице, което отговаря на повдигнато срещу него обвинение за виновно извършване на престъпление, се съпровожда от обективно-правното нормено действие на презумпцията за невиновност и нейния доказателствен ефект - тежестта на доказване.