24. Права на производителите на база данни.

През 2002 г. в българския закон като особени права бяха включени правата на производителите на база данни. Тези права не могат да бъдат наречени сродни на авторските права, но като имаме предвид, че самите бази данни са обект на авторското право на основание чл. 3, ал. 2 от Закона, можем да разберем защо се закриля тази категория права.
Основание за предвиждането на правна закрила за носителите на тези „особени” права е все по-честото използване на дигитални технологии.
Съгласно чл. 93б, носител на това „особено” право е физическото или юридическото лице - производител на база данни. Производителят е поел инициативата и риска за инвестиране в събирането, сверяването и/или използването на съдържанието на база данни, ако това инвестиране е съществено в количествено или качествено отношение.
Според чл. 93в „Съдържание на правото": „(1) Производителят на база данни има право да забрани:
1. извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма;
2. повторното използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително разпространение на копия отдаване под наем или предоставяне по цифров път."
Законът предвижда, че даването в заем не е извличане или повторно използване по смисъла на ал. 1 и че правото по ал. 1 може да се отчуждава или да бъде отстъпвано на други лица.
Производителят на база данни има право да забрани действията по ал. 1 и по отношение на несъществена част от съдържанието на базата данни, когато тези действия се извършват повторно и систематично по начин, който противоречи на нормалното й използване или може да увреди законните интереси на производителя.

Във връзка с прекратяване на правото чл. 93г гласи:
„(1) Първата продажба на територията на Република България на материално копие от база данни от носителя на правото по чл. 93в или с негово съгласие води до прекратяване на правото му да контролира по-нататъшните продажби на копието от нея.
(2) Когато база данни се предава в цифрова форма, включително в комуникационна мрежа, правото по чл. 93в не се прекратява по отношение на материализираните копия от базата данни, направени от получателя със съгласието на носителя на това право".
По аналогия със закрилата на носителите на сродни права и в тази глава е включена норма относно колизия с други права. Член 93д гласи: (1) Правото по чл. 93в възниква независимо от това, дали базата данни или частите от съдържанието й се ползват от закрилата на авторското право или на сродни на него права.
(2) Правото по чл. 93в не може да бъде упражнявано по начин, който би могъл да доведе до накърняване или ограничаване на авторски или сродни на тях права върху съдържанието на базата данни".
Правата и задълженията на законните ползватели са изчерпателно предвидени в чл.93е (1) Когато една база данни е била разгласена по какъвто и да е начин, производителят й не може да възпрепятства извличането или повторното използване на несъществена част от съдържанието й за каквито и да е цели от лице, което е придобило по законен начин достъп до нея. Ако законният ползвател има право да извлича или използва повторно само част от базата данни, тази разпоредба се прилага само по отношение на тази част.
(2) Законният ползвател на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е начин, не може да извършва действия, които противоречат на нормалното й използване или увреждат законните интереси на производителя й.
(3) Законният ползвател на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е било начин, не може да уврежда правата на носителя на авторско право или сродно на него право върху произведенията или другите обекти, съдържащи се в нея".
Член 93ж е посветен на определени изключения. Според него законният ползвател на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е начин, може без съгласието на производителя й да извлича или да използва повторно по смисъла на чл. 93в съществена част от нейното съдържание в следните случаи:
(1) извличане за лично ползване на съдържание на база данни, която не е в електронна форма;
(2) извличане без търговска цел за илюстриране при обучение или при научни изследвания в обем, оправдан от целта, при посочване на източника;
(3) извличане или повторно използване за целите на националната сигурност или в административно или съдебно производство.
В текста на чл. 93з относно времетраенето на закрилата се предвижда, че: „(1) Правата по чл. 93в продължават 50 години. Срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината, през която е завършено създаването на базата данни.
(2) В случай, че базата данни е била разгласена по какъвто и да е начин преди изтичането на срока по ал. 1, срокът започва да тече от първи януари на годината, следваща годината на разгласяването.
(3) Всяка нова съществена инвестиция в базата данни, която води до съществено изменение в съдържанието на базата данни, поставя началото на нов самостоятелен срок на закрила по отношение на частта, която е резултат на тази инвестиция".