23. Граждански иск в наказателния процес. Граждански ищец и граждански ответник

1. ГРАЖДАНСКИ ИСК. Престъплението е човешко деяние, действие или бездействие. Гражданският иск в наказателния процес е предназначен за осъществяване на едно типично гражданско право - право на обезщетение за виновно причинени вреди (непозволено увреждане по чл. 45 и следв. от Закона за задълженията и договорите).

2. ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ.
а) Правоспособност (чл. 84, ал. 1 НПК): - физически лица: пострадалият от престъплението гражданин, а след неговата смърт - наследниците му, са активно легитимирани да встъпят във висящо дело като граждански ищци; - учреждения и юридически лица; - прокурорът по чл. 51 НПК, който предявява и отстоява граж-дански иск в полза на държавата, общините, непълнолетни пострадали и пострадали .
Дееспособност. Процесуалната възможност да се извършват валидни правни действия лично от увредените физически лица е обвързана от наличието на дееспособност.
б) Процесуална форма за конституиране на граждански ищец: - висящо наказателно дело от общ или от частен характер. - подаване на молба;- произнасяне по молбата от съда с определение.
в) Процесуално положение на гражданския ищец: - гражданският ищец е субект на наказателния процес и страна в неговата съдебна фаза. - гражданският ищец не осъществява основна процесуална функция; - функция по предявяване и обосноваване на граждански иск; - активността на гражданския ищец е изцяло ориентирана в сферата на увреждане на имущество и нанасяне на морални вреди,
г) Процесуални права на гражданския ищец: - да участва в наказателното производство; - да иска обезпечаване на гражданския иск, предявен от него; - да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; - да представя доказателства; - да прави искания, бележки и възражения; - да обжалва процесуалните актове на съда и органите на до-съдебното производство, които накърняват неговите права и законни интереси.

3. Граждански ответник. Гражданският ответник е лице (чл. 89 НПК), срещу което е предявен граждански иск в наказател ния процес и което не е привлечено като обвиняем. Това произтича като възможна процесуална хипотеза от изричната разпоредба на чл. 86 НПК.
а) Пасивно легитимиране на гражданския ответник - отговарящото по иска лице, което не е в същото време и обвиняем, се включва в орбитата на процесуалните отношения на едно наказателно дело с (от момента на) предявяване на граждански иск срещу него. б) Гражданският ответник се привлича по делото в качеството на съпричинител на деянието,; в) Гражданският ответник като дееспособно лице отговаря напълно и може да извършва валидни правни действия в процеса лично. г) Гражданският ответник е субект на наказателния процес и страна в съдебното производство, осъществяващ функцията по отговаряне на гражданския иск. д) Процесуалното качество на ответник по гражданския иск е съвместимо с качеството "свидетел" и като такъв той може да бъде разпитван в първата и въззивната съдебна инстанция.
е) Гражданският ответник има същите процесуални права като на гражданския ищец.