23. Права на радио- и телевизионните организации.

І. За пръв път със ЗАвтПСП от 1993 г. у нас са уредени и правата на радио- и телевизионните организации.
Известно е, че с развитието на технологията тези организации също остро са почувствали нуждата да бъдат защитени техните организационни усилия и инвестиции за изготвяне на програмите им, които твърде лесно са могли да бъдат използвани от техни конкуренти чрез презаписване, препредаване или други възможни начини. Артистите-изпълнители също имат интерес от установяването на такава закрила за радио-и телевизионните организации в случаите, когато със своите изпълнения допринасят за осъществяването на програмите.
В Глава 11 „Права на радио- и телевизионните организации" чл. 91 ЗАвтПСП е озаглавен „Съдържание на правото". Според него: „Радио- и телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, има изключително право да разрешава срещу заплащане:
1. преизлъчването по безжичен път или препредаването чрез кабел или друго техническо средство на програмата.
2. записването, възпроизвеждането и разпространението на записите от програмата.
3. предлагането по безжичен път или чрез кабел или друго техническо средство на достъп на неограничен брой лица до програмата или част от нея по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях (ал.1).
Тези права на радио- и телевизионните организации трябва да бъдат закриляни и в случаите, казва ал. 2, „когато програма, изпратена от радио- или телевизионната организация чрез сигнал до телекомуникационен спътник, се преизлъчва или препредава, записва, възпроизвежда и разпространява от друго лице".
Ал. 3 предвижда: „Когато радио- и телевизионната организация по ал. 1 или упълномощеното от нея лице ограничи кръга от лица, приемащи нейната програма, като кодира сигнала, който я съдържа, съгласието се счита за дадено само при условие, че декодиращото средство се осигурява от излъчващата организация или с нейно съгласие.
4 При всяко използване на програмата по смисъла на ал. 1 използващата организация е длъжна да съобщава по подходящ начин наименованието на организацията, която е осъществила първото излъчване или предаване на програмата.
В новата редакция на текста са възприети основните положения на договорите на СОИС и са положени основите на възприемането на Директива на Европейския съюз 2001/29.
Както в повечето европейски законодателства така и българския закон предвижда приложение по аналогия на определени разпоредби, съдържащи се в Първа част на ЗАвтПСП посветена на АП.