21. Обвиняем

1. Правоспособност. Обвиняем е лицето, привлечено в това качество при условията и по реда, предвиден в НПК (чл. 54 НПК). а) Обвиняемият е гражданин, физическо лице, страна по наказателно-правното отношение във връзка с извършено от него престъпно деяние. б) Обвиняемият се третира като извършител. в) Не може да бъде обвиняем юридическо лице, учреждение или друга персонифицирана структура, тъй като по националната ни правна система наказателната отговорност за извършено престъпление е лична.
Дееспособност. В качеството си на субект на процеса, обвиняемият лично извършва валидни правни действия на собствено основание. Когато обвиняемият загуби дееспособността си поради поставяне под запрещение, не възниква въпроса за негово законно представителство от законни представители по правилата на гражданското състояние.

2. Процесуална форма за конституиране на обвиняем. а) Обвиняемият е пасивно легитимиран и като такъв встъпва в производството по делото, подобно на гражданския ответник. б) Обвиняемият се привлича в едно висящо наказателно производство. в) Привличането на обвиняем е процесуално действие, което се извършва от обвинител: по наказателни дела от общ характер г) Наказателно-процесуалният закон е уредил процесуалната форма за привличане на обвиняем: - по наказателни дела от частен характер - подаване на писмена тъжба;- в досъдебното производство - с постановление; - в съдебното производство по наказателни дела от общ характер - с обвинителен акт на прокурор.д) Повдигането на обвинение, от съдържателна гледна точка, се осъществява при наличието на определени фактически, материалноправни и процесуални предпоставки, които отбелязахме в § 19 досежно дейността на прокурора като държавен обвинител.

3. Процесуално положение на обвиняемия.
а) Обвиняемият е централна фигура на наказателния процес. б) Обвиняемият (наричан на досъдебното производство "подследствен", а в съдебното производство "подсъдим") е субект на наказателния процес. в) В съдебната фаза на процеса подсъдимият е страна, равнопоставена с другите страни в състезателното производство пред съда. г) Обвиняемият участва в наказателния процес по линия на своето право на защита, както всички останали граждани - субекти на наказателно-процесуални отношения. Неговото право на защита е уредено в чл. 55 НПК и е най-пълно в сравнение с другите граждани впроцеса: - да научи в какво се обвинява и въз основа на какви доказателства; - да дава обяснения по обвинението; - да откаже да дава обяснения; - да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; - да представя доказателства; - да участва в наказателното производство; - да прави искания, бележки и възражения; - да се изказва последен; - да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство; - да има защитник и да се среща насаме с него от момента на привличането му в качеството на обвиняем; - право защитникът му да участва при извършване на действия по разследване и други процесуални действия с негово участие; - право на последна дума, осъществявано в съдебно заседание в етапа "Последна дума на подсъдимия", при което подсъдимият изразява окончателното си отношение по обвинението; - да се запознава с информация, получена чрез използване на специални разузнавателни средства.