20. Частен тъжител

1. Правоспособност. Активно легитимирани да участват като частни тъжители в наказателния процес са пострадалите от престъпление, което се преследва по тъжба на увредените лица.
Дееспособност. За да подаде тъжба, включително обща тъжба, пострадалият или неговият наследник трябва да бъде процесуално дееспособен като предпоставка за лично извършване на валидни правни действия.

2. Процесуална форма за конституиране на частен тъжител.
а) Подаване на тъжба. б) Внасяне на тъжбата в компетентния съд — според правилата за предметна подсъдност. в) Произнасяне на съда по чл. 247, ал. 1, т. 2 НПК. Председателят на сезирания съд се произнася с разпореждане; г) Правото на тъжба е обусловено от срок: 6 месеца от деня, в който пострадалият е узнал за извършване на престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. д) Множеството пострадали могат да подават обща тъжба. е) По делото за престъпления от частен характер, в общия случай, не се предвижда предварително проверка и досъдебно производство.

3. Процесуално положение на частния тъжител.а) Частният тъжител е гражданин, пострадал от престъплението, комуто е дадено правото да сезира съда за образуване на съдебно производство. б) Пострадалият предизвиква образуване на съдебно производство от частен характер. То се започва и води за престъпление от частен характер и няма досъдебна фаза. в) Частният тъжител е гражданин, който участва в производството по делото по линия на своето право на защита. Той е субект на процеса, осъществява основната процесуална функция по обвинение и действа като страна в съдебното производство. В наказателните дела от частен характер частният тъжител е главен обвинител и носи тежестта да докаже обвинението по чл. 103, ал. 1 НПК. Частният тъжител може да предяви граждански иск, да упълномощи повереник, но не може да бъде разпитван като свидетел - свидетелското качество е несъвместимо с положението па главен обвинител на едно лице. Макар да е страна на частното обвинение (обвинението по частна инициатива), частният тъжител трябва да бъде обективен -това не е изискване по отношение на него в качеството му на длъжностно лице, както е при прокурора, а с оглед особеностите на обвинението в наказателния процес;

ВИДОВЕ ОТТЕГЛЯНЕ НА ТЪЖБАТА: 1.ЕДНОСТРАННО – изрично (устно или писмено); - мълчаливо (ЧТ не е намерен на посочения от него адрес; ЧТ не се яви в съдебно заседание без уважителни причини, освен ако се яви валидно упълномощен негов повереник; Тъжбата не отговаря на законоустановените условия и в дадения от съда срок пострадалият не отстрани недостатъците); 2. ПО ПОМИРЕНИЕ.
д) При създаване на правната уредба на наказателните дела от частен характер, държавата е взела отношение за баланса между публичния и частния интерес и инициатива.