19. Частен обвинител

1. Правоспособност. Като частен обвинител по дела от общ характер може да участва пострадалият от престъпление (претърпял имуществени или неимуществени вреди), което се преследва по общия ред. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници (чл. 76 НПК).

2. Процесуална форма за конституиране на частен обвинител:а) Висящо наказателно дело от общ характер в съдебна фаза -това означава, че вече е образувано съдебно производство по обвинителен акт на прокурор.б) Подаване на молба до съда, който разглежда делото. в) Постановяване на съдебен акт за конституиране на частен обвинител. Съдът се произнася с определение. Отказът следва да се мотивира и подлежи на атакуване с частна жалба.

3. Процесуално положение на частния обвинител. Частният обвинител е пострадало от престъплението лице, гражданин, който действа в процеса при осъществяване на своето право на защита. а) Частният обвинител е субект на процеса и страна в неговата съдебна фаза. б) Включването на частен обвинител в сферата на един наказателен процес е свързано с обстоятелството, че съдебно производство от общ характер вече е образувано по обвинителен акт на прокурор, с което е повдигнато главното обвинение. в) Като активен участник в процеса, частният обвинител съсредоточава своята дейност в поддържане и обосноваване на обви-нението, доказване отговорността на привлечените като подсъдими лица; г) Качеството на частен обвинител е съвместимо с процесуалното качество на граждански ищец и свидетел. д) Като обвинител, частният обвинител трябва да бъде обективен и това произтича като характеристика на основната процесуална функция по обвинение по наказателни дела. е) Частният обвинител е второстепенен обвинител в съдебните производства от общ характер: - той не повдига главно обвинение; - не е главен обвинител и не определя рамките на обвинението и обема на предмета на доказване в производството; - не носи тежест на доказване; - действа паралелно (наред с) прокурора, който е главен обвинител и носи тежестта на доказване; - подпомага държавното обвинение при обосноваване на повдигнатото обвинение (не само като обвинител, но и с оглед възможността да даде свидетелски показания). ж) Макар и с второстепенна процесуална роля на обвинител, частният обвинител е самостоятелен субект на процеса и обвинител: - не е обвързан от позицията на прокурора; - взема становище по фактически и правни въпроси на делото по свое, вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото; - не е процесуално подчинен на прокурора (както са процесуално подчинени разследващите органи); - не е процесуален помощник на прокурора в условията на задължителен за пострадалия режим; - автономен е с оглед на прокурора - държавен обвинител. з) Правото на защита на частния обвинител (чл. 79 НПК) съдържа множество процесуални права и процесуални средства. Частният обвинител може да упълномощава повереник за извършване на процесуално представителство пред съда. За пострадал - задължително представителство от особен представител - адвокат, когато интересите на малолетния или непълнолетния пострадал и неговия родител, настойник или попечител са противоречиви.