18. Пострадал

Правната уредба е поместена предимно в Глава осма „Пострадал", в която след Раздел I „Общи положения" са уредени в отделни раздели последователно правилата за частния обвинител, частния тъжител, гражданския ищец и гражданския ответник. Обвиняемият не може да упражнява правата на пострадал в същото производство. След отпадане на това процесуално качество той ще може да упражнява такива права, стига да е претърпял имуществени или неимуществени вреди от процесното деяние.
Чл.75, ал. 1 НПК предвижда, че освен правата, които придобива в съдебното производство като частен обвинител, частен тъжител или граждански ищец, пострадалият има и следните права: -да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; -да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; -да бъде информиран за хода на наказателното производство, ако изрично е поискал това и е посочил адрес за призоваване в страната; -да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; -да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; -да има повереник.
НПК регламентира защита за сигурността на пострадалия и за близките му в института „Защита на свидетел" /чл.123 НПК/, а Законът за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство предвижда специална защита за свидетели, частни обвинители и граждански ищци, както и за техни съпруг, роднини и близки /чл.З от закона/. Правото на пострадалия да обжалва актовете за прекратяване или спиране вероятно е предвидено преди всичко за досъдебното производство /чл.243, ал.З и чл.244, ал.З и 5 НПК/; в съдебното производство пострадалият, който няма процесуално качество /частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец/ не е предвиден сред лицата, активно легитимирани да подават жалби пред въззивна или касационна инстанция /чл.318 във връзка с чл.345, ал.З, както и чл.349 във вр. с чл.253 НПК/.
Съществено е правото на пострадалия да има повереник и по този начин да получи правна помощ от страна на лице с юридическа квалификация, правоспособност и специализация в областта на процесуална защита на права и законни интереси на граждани. Пострадалият може да поиска от съответния орган да бъде информиран за хода на делото чрез своя повереник, да участва в произ-водството не лично, а чрез повереник и повереник да подава валидни жалби от името и за сметка на пострадалия.