17. Разследващи органи

1. Разследването по наказателни дела е съществена процесуална дейност в досъдебната фаза на процеса.

2. "Разследващи органи" е обобщаващ термин, легално въведен в НПК, чрез който се обозначават едновременно и в равна степен следователите и дознателите. Този термин, от своя страна, се включва в съдържанието на по-общия термин "органи на досъдебно производство", където наред със следователите и дознателите се има предвид и прокурорът.

3. Независимо от разнородния характер на разследващите органи, те се съобразяват с една и съща уредба на НПК при извършване на разследването. По отношение на всички тях наказателно-процесуалният закон предписва да бъдат процесуално независими, да прилагат законите точно и еднакво спрямо всички граждани, да вземат всички мерки за разкриване на обективната истина, да разясняват на участващите в наказателното производство граждани техните процесуални права и да им осигуряват възможност да ги упражняват, да вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоя-телства по делото, като се ръководят от закона, да основават решенията си върху доказателствени материали, които те събират и проверяват лично. В тези и в други случаи законодателят предявява спрямо следователите и дознателите в наказателния процес такива и толкова изисквания, каквито и колкото са отнесени до дейността на съда и прокурора.
Както и прокурорът, разследващите органи следва да бъдат непредубенени и незаинтересувани от изхода на делото и с оглед на това са предвидени основания за отвод и самоотвод (чл. 53 НПК). По основателността на отвода и самоотвода се произнася прокурорът, който упражнява ръководство и надзор върху дейността на разследващите органи; до решаване на отвода органът, срещу който е предявен, извършва само неотложни действия по разследване.