17. Договори за публикуване на произведения в периодичния печат.

І. Договор за публикуване в периодично издание
Изискванията към този вид договор се отличават от условията за издателските договори. Правната уредба се съдържа в Раздел IV от Глава седма - „Използване на произведенията".
1. Чл. 59 - 61 визира две разновидности на договора за публикуване в периодично издание, а именно:
А) договор, с който от периодичното издание на автора се възлага да създаде произведение за публикуване;
Б) договор за предложено готово произведение от автора на периодичното издание.
И двата вида договора са двустранни, неформални (за разлика от издателските договори), и възмездни.

ІІ. Договорът, с който от периодичното издание на автора се възлага да създаде произведение за публикуване договор за поръчано произведение е консенсуален. При него е необходимо художникът да се съгласи да изготви илюстрации към предложения от издателя текст, или журналистът да поеме ангажимент да напише коментар по актуален въпрос.
Договорът за предложено готово произведение от автора на периодичното издание е реален. При него е необходимо художникът да предаде репродуцираното свое произведение, което предлага да бъде издадено, или писателят да предаде ръкописа на своя разказ.
По принцип всеки автор има право да използва своето вече публикувано в периодично издание произведение след датата на публикацията, освен ако писмено не е било уговорено друго (чл. 60).
Според чл. 59 авторът на поръчано произведение няма право без съгласието на издателя да предлага същото произведение или части от него за публикуване в други периодични издания или като отделно издание, както и за излъчване по безжичен път, преди публикуването му от издателя Ако не е уговорено друго, това задължение отпада, когато са изтекли 15 дни - за вестниците, и 3 месеца - за списанията, от датата на предаването на ръкописа и издателят не го е публикувал или не е уведомил в тези срокове автора, че ще публикува произведението, с посочване на броя, в който то ще бъде публикувано.
Според чл. 61 ЗАвтПСП, издателите на периодични издания са длъжни да връщат оригинали на произведения на изобразителното изкуство, оригинални документи и илюстрации, предложени им за публикуване, освен ако писмено е било уговорено друго.
Като спазват императивните изисквания на ЗАвтПСП, страните са свободни да договарят всякакви други условия при сключването на договори за публикуване на произведения в периодичния печат.