16. Прокурорът в наказателния процес

1. Прокурорът е представител на прокуратурата, която според чл. 127, т. 1 КРБ привлича към отговорност лицата, извършили престъпления и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.

2. В изпълнение на своите конституционно установени задачи прокурорът: - ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор; - извършва разследване или отделни действия по разследване и други процесуални действия;- участва в съдебното производство като държавен обвинител;- взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по установен от НПК ред и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните мерки. В досъдебното производство прокурорът осъществява ръководство и надзор върху разследващите органи.

3. Отделно от гореуказаните задачи на прокуратурата и функциите на прокурора в наказателното производство, може да се посочат някои основни характерни белези на прокурора-държавен обвинител. а) Той е орган на съдебна власт, аналогично на съда и следователя. б) Прокурорът следва да бъде обективен - това произтича както от характера на държавното обвинение; в) Прокурорът трябва да избягва обвинителен уклон - професионална деформация, г) Прокурорът трябва да бъде активен - по силата на служебното начало и началото на разкриване на обективната . д) Прокурорът трябва да бъде непредубеден и незаинтересуван от изхода на делото.

4. Обвинителната си дейност прокурорът осъществява при наличието на строго определени законови предпоставки и условия. а) Отнасящи се до основателността на обвинителната претенция. б) Отнасящи се до допустимостта. - липсват процесуални пречки, обуславящи спиране на производството и неизвършване на процесуални действия по хода на делото; -повдигане на обвинението от компетентен орган; -специални процесуални предпоставки с оглед привличане към наказателна отговорност на ползващите се с имунитет лица

5. Компетентността на прокурора като държавен обвинител е изградена с оглед наказателно преследване на лицата, извършили престъпления от общ характер. а) Прокурорът образува наказателно производство за престъпление от частен характер (чл. 49 НПК). б) Прокурорът встъпва във висящо наказателно дело от частен характер (чл. 48 НПК), при което:

6. Все с оглед защита на държавния интерес от прокурора, в качеството му на представител на държавата и блюстител на законността, иск за обезщетяване на вреди, претърпени от непълнолетни и лица с физически и психически недостатъци.