14. Субекти на наказателния процес

1. Наказателно-процесуалната теория познава традиционно три категории участници в процеса:
Субекти на наказателно-процесуални отношения са всички, които влизат в орбитата на процеса и извършват дейност във връзка с него – прокурор, обвиняем, защитник, частен тъжител, частен обвинител,, граждански ищец, граждански ответник, повереник, съд, следовател, дознател, свидетели, вещи лица, Поемни лица, специалисти-технически, помощници, преводачи, тълковници, психолози, педагози
Субекти на наказателния процес са активно или пасивно легитимираните да участват в процеса държавни процесуални органи и лица - прокурор, обвиняем, защитник, частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник, повереник, съд, следовател, дознател.
Страни в съдебното производство са лицата, които в съдебното производство повдигат и поддържат обвинение или отговарят по него, предявяват и обосновават граждански иск или отговарят по него - прокурор, обвиняем, защитник, частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник, повереник.

2. Белези на категорията "субект на наказателния процес".а) Субектът реализира с участието си по делото поне една основна процесуална функция, респ. функция по гражданския иск. б) При участието си в производството по наказателни дела, гражданите отстояват лични права и законни интереси. Защитниците и поверениците са процесуални представители, които бранят представлявани интереси; Държавните процесуални органи отстояват държавните правосъдни интереси в сферата на борбата с престъпността с изключение на съдебните заседатели.

ДЪРЖАВНИ ПРОЦЕСУАЛНИ ОРГАНИ притежават определена компетентност и правомощия: 1.КОЛЕКТИВНИ – Съд в съдебен състав; 2. ЕДНОЛИЧНИ А) Едноличен съд - Едноличен съдия в първа съдебна инстанция; - Съдия-докладчик при подготовка на първоинстанционно гледане на делото; - Председател на съда при образуване на съдебно производство; - Председател на съдебния състав; - Председател на окръжен, апелативен или военен съд, при даване на разрешение за използване на специални разузнавателни средства. Б) Прокурор; В) Следовател; Г)Дознател.