11. Оценка на доказателствените материали по вътрешно убеждение (чл.14 НПК)

1. Важна предпоставка за реализиране задачите на наказателния процес по чл. 1 НПК е оценката на доказателствените материали и вземането на решения от държавния процесуален орган. В тази насока съвременният наказателен процес е утвърдил метода на вътрешното убеждение.

2. Вътрешното убеждение е елемент на вътрешния свят на човека и се разглежда от философията, психологията и др. отрасли на научното познание. В наказателно-процесуалната теория и практика то се дефинира с оглед особености в субективен и извънсубек-тивен план.
ВЪТРЕШНО УБЕЖДЕНИЕ: 1. СУБЕКТИВНА СТРАНА - Психологическо отношение: увереност или неувереност в качествата на доказателствените материали; - Психическо състояние: наличие или липса на съмнения, колебания; Емоционално-волева готовност за действие. 2. ОБЕКТИВНА СТРАНА (Обективни ограничители на вътрешното убеждение) - Доказателства; Закон - прилаган точно и съответно, пряко, а в случай на нужда - тълкуван и прилаган по аналогия; Практиката - следва да бъде съблюдавана при формиране убеждението на съда, прокурора и разследващия орган; Правила (на здравия разум) на логиката – несъблюдаването им води до необоснованост в изводите на органа.

3. Мотивираност на вътрешното убеждение. Това задължение се отнася до всички процесуални органи, във всички стадии на производството по наказателни дела (чл. 34, чл. 199, ал. 2 НПК и др.). Отделно от това КРБ изисква съдебните актове да бъдат мотивирани (чл. 121, ал. 4). Мотивите афишират постигнатото от ръководно-решаващият орган вътрешно убеждение досежно стойността на доказателствените материали (кои доказателства кредитира с доверие и кои не), установяването на релевантни по делото фактически обстоятелства и прилагането на наказателния закон. Предназначението на мотивите е в две насоки: - възможност на контролните процесуални инстанции да извършат проверка за обоснованост и законосъобразност на постановения процесуален акт, състоятелността и правилността на направените в акта заключения; - самоконтрол.

4. Основното начало на оценка на доказателствените материали по вътрешно убеждение е в неразривна връзка с независимостта на съда и органите на досъдебното производство и подчинението им само на закона.В това отношение са важни вътрешно-ведомствените взаимоотношения, в които влизат съдиите, прокурорите и разследващите органи съгласно тяхната ведомствена организация