10. Арбитражно производство. Принципи и обща характеристика

I. Между принципите на съдебния исков процес и принципите на арбитражното производство (АП) има сходства и различия.
Поради договорния характер на арбитража диспозитивното начало важи при него с по-голяма сила отколкото в съдебния процес. Страните могат да уговарят не само образуването на арбитражния съд, от-вода и заместването на арбитрите (чл. 12 и 15 ЗМТА), но и АП (чл. 24-26, 30, 33, ал. 1 ЗМТА). Арбитражният процес е един конвенционален (договорно уреден) процес. Арбитражният съд, с още по-голямо осно-вание отколкото държавният съд, трябва да бъде сезиран и е длъжен да се движи в пределите на исканията на страните. Присъждане на повече или друго в сравнение с исканото е недопустимо. Самата компетснтност на арбитражния съд има договорен произход и затова арбитражното решение е атакуемо, ако се произнесе по спор, невключен в арбитражното споразумение (чл. 47, т. 5 ЗМТА).
Устността и непосредствеността важат и в АП (вж. обаче § 140 VI 1). Воденето на протокол за арбитражното заседание обаче не е необходимо. Що се касае до публичността, тя е недопустима в АП, защото е несъвместима с конфиденциалността на стопанските отношения и спорове. Затова в арбитражното заседание могат да присъстват само лица, изпълняващи едни или други функции във връзка с него (арбитри, страни, свидетели, вещи лица). Със съгласие на страните на него могат да присъстват и други лица.

II. Гръбнакът на АП образуват принципите за равенство на страните и състезателното начало. Тези принципи имат повелителен характер и затова са предел на договорната свобода, с която страните разполагат при уреждане на АП (т. I). Всяко споразумение на страните, което нарушава равната възможност на всяка страна да защити своите права в АП, е недействително. Нарушаването на тези принципи е основание за отмяна на арбитражното решение (вж. чл. 47, т. 6 ЗМТА).
За представителството по арбитражни дела ограниченията на чл. 20 не важат. Страната разполага с неограничено право за избор на своя пълномощник. Страната със седалище или местожителство в чуж-бина може да упълномощи по арбитражно дело у нас чуждестранен адвокат.