1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела

1. Чрез извършване на наказателен процес се осъществява възникналата наказателно-правна отговорност, материалното наказателно-правно отношение за извършено престъпление.
В НП централна роля заема обвиняемия - лицето, спрямо което се повдига и обосновава обвинение, доказва се виновността му за извършване на престъпление и се отстоява необходимостта да му бъде определено наказание от системата на чл. 37 НК. Лицата-жертви на престъпно посегателство защитават своите права и законни интереси като частен обвинител или частен тъжител. В НП действат и други лица - свидетели, експерти, поемни лица, преводачи, специалисти-технически помощници и др.

2. Наказателно-процесуалната дейност е законоустановена. Регламентирана е компетентността и правомощията на държавните органи, а за гражданите - правоспособност, права и задължения. Процесуалните отношения, при които винаги една от страните е държавен процесуален орган, възникват, развиват се и се погасяват във висящо наказателно производство. Процесуалната дейност е изградена в определена последователност: фази, стадии и етапи. Най-общото деление на наказателното производство е на досъдебно производство (първа фаза) и съдебно производство (втора фаза). За първата фаза са предвидени стадиите разследване и действия на прокурора след завършване на досъдебното производство. Съдебното производство се формира от следните стадии: действия преди разглеждане на делото в съдебно заседание, съдебно заседание на първата инстанция, съдебно заседание на въззивната инстанция, съдебно заседание на касационната инстанция. Към тях се добавят възобновяване на наказателното дело и привеждане в изпълнение влезлите в сила присъди, решения и определения. Съдебното заседание включва етапите: действия по даване ход на делото, съдебно следствие, съдебни прения, последна дума на подсъдимия и постановяване на присъдата. Заседанието на касационния съд и на съда по възобновяване на делото не съдържа съдебно следствие.

3.Основни процесуални функции: обвинение, защита и ръководство и решаване въпросите на делото. ОБВИНЕНИЕ – повдигане и обосноваване на обвинение с/у определено лице за определено престъпление. СУБЕКТИ – прокурор, разследващ орган, частен обвинител, частен тъжител; ЗАЩИТА – пълно или частично оборване на обвинението, доказване на невинност или на по-малка отговорност. СУБЕКТИ – обвиняем, защитник; РЪКОВОДСТВО НА ПРОЦЕСА и решаване на въпросите на делото. СУБЕКТИ – съд, прокурор, разследващ орган. ДРУГИ ПРОЦЕСУАЛНИ ФУНКЦИИ- ПРЕДЯВЯВАНЕ и обосноваване на граждански иск – СУБЕКТ – граждански ищец; ОСПОРВАНЕ на граждански иск – СУБЕКТ – граждански ответник.

4. За да се способства пълното и точно изпълнение на императивно предвидените изисквания на наказателно-процесуалния закон, е уредена наказателно-процесуална форма: ред, условия, предпоставки, реквизити (при постановяване на процесуални актове).