Латински език за юристи 2021

Лекции по Латински език за юристи
Съдържание:

Първо ниво:
Лекция 1 - Латинската азбука (Alphabetum)
Лекция 2 - Морфология. Части на речта. Глагол.
Лекция 3 - Съществително име
Лекция 4 - Съществителни от второ склонение
Лекция 5 - Прилагателно име
Лекция 6 - Местоимение
Лекция 7 - Съществителни от трето склонение
Лекция 8 - Синтаксис. Части на изречението. Просто и сложно изречение.
Лекция 9 - Употреба на прилагателните имена. Притежателно местоимение. Словоред

Второ ниво:
Лекция 1 - Съществителни имена с вокална, смесена и консонантна основа.
Лекция 2 - Прилагателни имена от трето склонение
Лекция 3 - Причастие. Показателно местоимение
Лекция 4 - Четвърто склонение
Лекция 5 - Пето склонение. Неопределителни местоимения
Лекция 6 - Герундий. Бъдеще време. Числителни имена.
Лекция 7 - Степенуване на прилагателно. Наречия от прилагателни имена
Лекция 8 - Основни глаголни форми. Спрежение.

Кратък речник с латински думи и изрази