Лекция 5 - Прилагателно име.

ADIECTIVA  - Прилагателно име

Прилагателните имена по първо и второ склонение имат три номинативни завършека за трите рода: на -us и -er за мъжки род, на -a за женски род и на -um за среден род. Прилагателните от мъжки и среден род се скланят по второ склонение като съществителните със съответните завършеци, а съществителните от женски род – по първо склонение. Както съществителните, така и прилагателните по второ склонение с номинативен завършек на -er са два вида: с е пред r само в nom. и voc. sing. на прилагателното за мъжки род и с е във всички форми на склонението на трите рода. Прилагателните имена се дават в речниците с трите форми, но обикновено прилагателните на -us за мъжки род се представят с формата за мъжки род, след която се пише цифрата 3 (т. е. прилагателното е  с три номинативни форми за всеки род), а при прилагателните на -er след формата за мъжки род се посочват завършеците на формите за женски и среден род, напр.:
longus 3 (= longus, longa, longum) - дълъг, дълга, дълго
miser, era, erum (= miser, misera, miserum) - беден, бедна, бедно
niger, gra, grum (= niger, nigra, nigrum) - черен, черна, черно.

Casus
Singularis
Pluralis

Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.
m
longus
longī
longō
longum
longō
longe
f
longa
longae
longae
longam
longā
longa
n
longum
longī
longō
longum
longō
longum
m
longī longōrum
longīs longōs longīs longī
f
longae longārum
longīs
longās
longīs
longae
n
longa longōrum
longīs longa longīs longa


Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.

m
miser
miserī
miserō
miserum
miserō
miser

f
misera miserae miserae miseram
miserā misera

n
miserum miserī
miserō miserum
miserō miserum

m
miserī
miserōrum
miserīs
miserōs
miserīs
miserī

f
miserae
miserārum
miserīs
miserās
miserīs
miserae

n
misera miserōrum
miserīs
misera
miserīs
misera


Nom.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
Voc.

m
niger
nigrī
nigrō
nigrum
nigrō
niger

f
nigra
nigrae
nigrae
nigram
nigrā
nigra

n
nigrum
nigrī
nigrō
nigrum
nigrō
nigrum

m
nigrī
nigrōrum
nigrīs
nigrōs
nigrīs
nigrī

f
nigrae
nigrārum
nigrīs
nigrās
nigrīs
nigrae

n
nigra
nigrōrum
nigrīs
nigra
nigrīs
nigra

Особености на прилагателните по първо и второ склонение


Прилагателните на -er в мъжки род, които запазват е във всички форми на склонението, са малко на брой. Гласната е принадлежи към основата и в следните прилагателни: asper, aspera, asperum грапав, līber, lībera, līberum свободен, prōsper, prōspera, prōsperum щастлив, tener, tenera, tenerum нежен, lacer, lacera, lacerum скъсан.

Сложните прилагателни с втори компонент -fer и -ger (от глаголите fero и gero) запазват е във всички форми: sīgnifer, sīgnifera, sīgniferum носещ знаме; armiger, armigera, armigerum носещ оръжие, въоръжен.

Прилагателното dexter, dextra, dextrum десен  се среща и с гласната е във всички форми на трите рода – dexter, dextera, dexterum.

Прилагателното satur, satura, saturum сит е без завършека -us за nom. sing. на мъжки род.

Nota bene!
liber, librī m – книга;
līber, lībera, līberum - свободен.
В множествено число:
librī – книги;
lībеrī, lībеrае, lībеrа – свободни;
lībеrī, lībеrōrum m (pl. t.) – деца (т.е. свободнородени членове на семейството).