Лекция 1 - Съществителни имена с вокална, смесена и консонантна основа.

DECLINATIO TERTIA — ИМЕНА С BOKAЛHA OCHOBA

Основата на имената от трето вокално склонение завършва на гласната -i- и обхваща равносрични съществителни имена, които се делят на две групи:
1. Съществителни имена от среден род, които имат номинативна форма равна на основата. Крайната гласна –i се променя в -e при двусричните съществителни (mare, maris n море; rēte, rētis n мрежа) или изпада при многосричните (animal, animālis n животно; exemplar, exemplāris n екземпляр).
2. Съществителните имена от женски род са главно занаятчийски и медицински термини (turris, turris f кула; febris, febris f треска), някои от тях са заемки от гръцки език (basis, basis f основа, база). В тази група имена по трето вокално склонение се включват и сложни имена на градове с втора съставка –polis (град) (Neāpolis, Neāpolis f Неапол, Nīcopolis, Nīcopolis f Никопол), както и имена на реки от мъжки род (Tiberis, Tiberis m Тибър).

Casus
Singularis

Nom./Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
f
turris
turris
turrī
turrim
turrī
n
mare
maris
marī
mare
marī
n
animal
animālis
animālī
aanimal
animālī
n
exemplar
exemplāris
exemplā
exemplar 
exemplārī
Casus
Pluralis
Nom./Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
turrēs
turrium
turriibus
turrēs (turrīs)
turribus
maria
marium
maribus
maria
maribus
animālia
animālium
animālibus
animālia
animālibus
exemplāria
exemplārium
nexemplāribus
exemplāria
exemplāribus


DECLINATIO TERTIA — ИМЕНА СЪС CMECEHA OCHOBA

Трето смесено склонение обхваща равносрични имена с основа на гласната -i-, които са повлияни от консонантното склонение във всички форми без формата за gen. pl. Имената по трето смесено склонение се делят на две групи:
1. Равносрични имена от мъжки и женски род, които в nom. sg. завършват на is, -ēs (cīvis, cīvis mf гражданин; nūbēs, nūbis f облак).
2. Имена от женски род, които са едносрични в nom./voc. sg. (тук гласната -i- е изпаднала прен номинативното окончание –s) и имат в корена си група съгласни пред основната гласна: ars, artis f занятие, занаят, изкуство, наука; urbs, urbis f град, столичен град. От мъжки род са само съществителните dēns, dentis m зъб; fōns, fontis m извор; mōns, montis m планина; pōns, pontis m мост.

Casus
Singularis

Nom./Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
mf
vis
vis
vī
vеm
vе
f
nūbēs
nūbis
nūbī
nūbem
nūbe
f
ars
artis
artī
artem
arte
m
mōns
montis
montī
montem
monte
Casus
Pluralis
Nom./Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
vēs
vium
vibus
vēs
vibus
nūbēs
nūbium
nūbibus
nūbēs
nūbibus
artēs
artium
artibus
artēs
artibus
montēs
montium
montibus
montēs
montibus


ОСОБЕНОСТИ  НА  СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ  ПО  ТРЕТО  СКЛОНЕНИЕ

Имена с друга вокална основа (освен на -ĭ-) и на двугласна. Тук спадат имена с основа на дълги гласни -ī-, -ū- и -ov- от -ou-: vīs f сила; sūs mf свиня; grūs f (m) жерав; bōs mf говедо, вол, крава; Iuppiter (Iūpiter) m Юпитер. Съществителното vīs f сила не се употребява в генитив и датив единствено число, а в множествено число има основа vis-.

           Casus
Singularis

Nom./Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
f
vī-s
--
--
vī-m
vī
mf
sūs  
su-is
su-ī
su-em
su-e
mf
bōs
bov-is
bov-ī
bov-em
bov-e
m
Iuppiter
Iov-is
Iov-ī
Iov-em
Iov-e
Casus
Pluralis
Nom./Voc.
Gen.
Dat.
Acc.
Abl.
vir-ēs
viri-um
viri-bus
vir-ēs
viri-bus
su-ēs
su-um
su-ibus
su-ēs
su-ibus
bov-ēs
bo-um
bo-bus / bū-bus
bov-ēs
bo-bus / bū-bus
Няма plur.


ПРАВИЛА  ЗА  РОДА НА  СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ  ПО  ТРЕТО  СКЛОНЕНИЕ

1. Съществителните имена от мъжки род са неравносрични и в nom. sing. завършват на:
-ō, -or, -ōs, -er, -ex, -es
Примери: dictātor, dictātoris m диктатор; hōmo, hominis m човек; mōs, mōris m нрав; passer, passeris m врабче;  cōdex, cōdicis m сборник; mīles, mīlitis m войник.

2. Съществителните имена от женски род завършват в nom. sing. на:
-ās, -aus, -ūs (gen. sing. tis и -ūdis), -do, -go, -io (неравносрични по трето консонантно склонение);
-x, -s (c предходна съгласна – по трето смесено склонение);
-is,  s.
Примери: lībertās, lībertātis f свобода; lanx, lancis f блюдо; urbis urbis f град; māgnitūdo, māgnitūdinis f големина; virgo, virginis f девица; natio, natiōnis f народ; legio, legiōnis f легион; salūs, salūtis f здраве, благополучие; fraus, fraudis f измама; sitis, sitis f жажда; vulpēs, vulpis f лисица.

3. Съществителните имена от среден род завършват в nom. sing. на:
-а, -c, -men, -ut, -ur, -us (gen.-eris и -oris) (неравносрични по трето консонантно склонение);
-e, -al, -ar (равносрични по трето вокално склонение).
Примери: poēma poēmatis n поема; lac, lactis n мляко; nomen, nominis n име; caput, capitis n глава; fulgur, fulguris n светкавица, блясък; genus, generis n род; corpus, corporis n тяло; mare, maris n море; animal, animālis n животно; exemplar, exemplāris n екземпляр.

ОСОБЕНОСТИ  В  РОДА НА  СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ  ПО  ТРЕТО  СКЛОНЕНИЕ

Много съществителни по трето склонение представляват изключение от правилата за рода според морфологичния облик. Поради тази причина те трябва да се заучават с формите за именителен и родителен падеж.

1. Съществителни имена със завършеци за мъжки род:

a) Съществителни имена от женски род:
 • На ō: carō, carnis f месо;
 • На –or: arbor, arboris f дърво; soror, sororis f сестра;
 • На ōs: dōs, dōtis f зестра;
 • На –er: māter, mātris f майка;
 • На –ex: lēx, lēgis f закон; nex, necis f убийство;
 • На ēs , еs (неравносрични): quiēs, quiētis f почивка; segеs, segеtis f сеитба, посев; mercēs, mercēdis f печалба.

b) Съществителни имена от среден род:
 • На –or: cor, cordis n; marmor, marmoris n
 • На ōs: ōs, ōris n уста; os, ossis n кост;
 • На –er: vēr, vēris n пролет; cadāver, cadāveris n труп;
 • На –es: aes, aeris n мед; бронз; пари.

2. Съществителни имена със завършеци за женски род:

а) Съществителни имена имена от мъжки род:
 • На ās: ās, assis m ас; Arpīnās, ātis m арпинец, жител на Арпинум
 • На do: ōrdo, ōrdinis m ред, редица; боен ред;
 • На go: margo, marginis m край; граница;
 • На io: pūgio, pūgiōnis m кама;
 • На -s (c предходна съгласна): dēns, dentis m зъб; fōns, fontis m извор; mōns, montis m планина; pōns, pontis m мост.
 • На is: имената на реките по трето вокално склонение са от мъжки род: Tiber, Tiberis m; повечето думи на –cis, –guis, –lis, –pis, –nis и др. с предходна съгласна са от мъжки род: piscis, piscis m риба; unguis unguis m нокът; anguis anguis mf змия; amnis, amnis m река; течение; lapis, lapidis m камък, pulvis, pulveris m прах; collis, collis m хълм; mēnsis, mēnsis m; orbis, orbis m кръг.

b) Съществителни имена от среден род:
 • На ās: vas, vasis n (pl. по II. скл vasa, vasōrum) съд; pl. покъщнина;
 • На ūs: iūs, iūris n право; rūs, rūris n село;
3. Съществителни имена със завършеци за среден род:

а) Съществителни имена имена от мъжки род:
 • На ur: vultur, vulturis m лешояд;
 • На us: lepus, leporis m заек; mus, muris m мишка;
 • На al: sāl, salis m сол.

b) Съществителни имена от женски род:
 • На us: Venus, Veneris f Венера; tellūs, tellūris f земя.


СЪЩЕСТВИТЕЛНИ  ИМЕНА  ПО  ТРЕТО  СКЛОНЕНИЕ  С  ДВЕ  ОСНОВИ

Някои съществителни имена по трето склонение се явяват с две основи:
iter, itineris n път (основи iter- и itiner-);
iecur, iecoris и iecineris n дроб (основи iecor- и ieciner-);
femur, femuris feminis f бедро (основи femin- и femor-);
senex, senis m старец (основи senec- и sen-)
vīs (viris) f сила (основи vī- и vis-).


РАВНОСРИЧНИ  СЪЩЕСТВИТЕЛНИ  ИМЕНА  С  КОНСОНАНТНА  ОСНОВА

Няколко равносрични  съществителни  (canis, canis mf куче, кучка; iuvenis, iuvenis m младеж; mēnsis, mēnsis m месец) са имали консонантна основа ( can-, iuven-, mēns-) наред с основата на гласна (cani-, iuveni-, mēnsi-), на което се дължат формите за gen. plur. на консонантното склонение (canum, iuvenum, mēnsum / mēnsium).


Неравносрични съществителни имена със завършеци за вокалното склонение в gen. plur.

1. Народностните имена на –ās, -ātis и -īs, -itis в gen. plur. обикновено имат окончание –ium:
Arpīnās, Arpīnātis m арпинец, жител на Арпинум (gen. plur. Arpīnātium);
Samnīs, itis m самнит (gen. plur. Samnītium);
optimātēs, gen. plur. optimātium m оптимати, аристократи; 
Quirītēs, gen. plur. Quirītium m римски граждани.

2. Съществителни имена на tās, –tātis от I в пр. Хр. се употребяват и с окончание ium в gen. plur.: cīvitās, ātis f държава - gen. plur. cīvitātium и cīvitātum; hērēditās, ātis f наследство - gen. plur. hērēditātium и hērēditātum.

3. Няколко съществителни имена с дълга коренна сричка имат gen. plur. на –ium:
līs, lītis f cnop - gen. plur. lītium;
dōs, dōtis f зестра - gen. plur. dōtium;
mūs, mūris m мишка - gen. plur. mūrium.

4. Съществителни имена, чиято основа завършва на -ss-, правилно имат окончание -ium в gen. plur.:
os, ossis n кост - gen. plur. ossium;
ās, assis m ac (дребна монета) - gen. plur. assium.

5. Някои съществителни имена с  консонантна  основа по аналогия с вокалното спрежение получават окончание -ium в gen. plur.:
fraus, fraudis f измама -  gen. plur. fraudum и fraudium;
laus, laudis f похвала - gen. plur. laudum и laudium;
dēns, dentis m зъб - gen. plur. dentum и dentium.


ПРЕВЕДЕТЕ:

1. Concordia civium murus urbium. 2. Veritātis simplex oratio est. 2. Lingua mentem ne praecurrat. 3. Mens sana in corpore sano. 4. In mari aquam quaerit. 5. Raro senex mutat sententiam. 6. Historia est testis temporum. 7. Testis unus – testis nullus. 8. Magnum vectigal parsimonia. 9. Dumque sitim sedāre cupit, sitis altera crescit.10.  Cibi condimentum fames (Cic., De fin. 11, 28, 90). 11. Finis corōnat opus. 12. Honos alit artes. 12. Amor tussisque non celātur. 13. Quod licet Iovi, non licet bovi. 14. Consuetudinis magna vis est. 15. Contra vim mortis non est medicāmen in hortis. 16. Magna vis est conscientiae. 17. Contra vim non valet ius. 18. Neutrius partis esse in periculo nemini licet. 19. In civitāte libera lingua mensque liberae esse debent. 20. Vim vi repellere aequum est. 21. Tres faciunt collegium. 22. Scire leges non est verba eārum tenēre, sed vim ac potestātem (Dig.).

Octo poenārum genera in legibus continentur: damnum, vincula, verbera, talio, ignominia, exsilium, mors, servitus.

Constant iura populi Romāni ex legibus, plebiscītis, senatusconsultis, constitutionibus principum, edictis, responsis iuris prudentium.

Capitis deminutio
Capitis deminutionis tria genera sunt: maxima, media, minima. Nam tria habēmus: Iibertātem, civitātem, familiam. Si libertātem amittimus, maxima est capitis deminutio. Si libertātem retinēmus, sed civitātem amittimus, media est capitis deminutio. Si et libertas et civitas retinentur, familia tantum mutātur, minima est capitis deminutio.