15. Правна уредба на дейността на обществените посредници.

За първи път обществен посредник е въведен в Швеция – 1809 г. - парламентарен омбудсман, като с това понятие се обозначава човек, които представлява, който пледира за другиго. Впоследствие - способ за контрол и въздействие върху администрацията.
Институцията обществен посредник функционира по основание на чл.21а от закона ЗМСМА.

Основната функция на обществения посредник е защита или съдействие за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
Има три основни направления:
1) Съдействие на гражданите по индивидуални жалби и сигнали;
2) Съдействие за развитие и утвърждаване на гражданската общественост и повишаване на правната култура на гражданите;
3) Осъществяване на обратната връзка в управленския процес на съответната община; Работа с юридическите лица с нестопанска цел, както и с различни инициативи на гражданите, е неразривна част от дейността на обществения посредник. Обществения посредник се подпомага в дейността си от заместник. Може да бъде всеки български гражданин с висше образование, но с постоянно жителство в съответната община и да отговаря за условията за избор на общински съветник. Той не може да заема платена длъжност в общинската администрация, да участва в търговски дружества или да участва в политически или синдикални организации.

Видове обществествени посредници:

Парламентарен омбудсман - излъчва се и се отчита пред парламента на съответната държава и разглежда всички случаи на нарушаване на гражданските права и свободи без ограничение (този тип институция действа в повечето държави, а по-рядко е свързана с президента);В България Омбудсмана и заместника му се избират от Народното събрание за срок от 5 години с оглед асиметричност и независимост от конкретното Народно събрание, чиито срок на пълномощия е 4 години. Трябва да имат висше образоване, необходими морални качества и да отговарят на условията за избиране нанароден представител. Подразбира се, че омбудсманът трябва да се ползва с обществено доверие, да е публична личност с признат авторитет.

Омбудсмана се ползва с имунитет на народен представител. При осъществяване на правомощията си той има право на: достъп до администрацията; информация от органите и техните администрации; публично изразяане на мнения и становища включително и в средствата за масова информация.

Специализирани омбудсмани: работят в отделни специфични области (защита правата на малцинствата, правата на детето и др.);
Местни институции от типа на омбудсмана: действат в отделни региони/общини на дадена държава.
Местните обществени посредници се избират от Общинският съвет може. Организацията и дейността се уреждат с правилник, а общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници. Основната функция на обществения посредник е защита или съдействие за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

Принципите – недопускане на дискриминация, формулирани равни възможности, законност, независимост, прозрачност. В някои общини като част от принципите са застъпени да се изслушват страните, да им се предоставя възможност за изясняване на позициите и постигане на правомощия. Правомощия - приемане на жалби и сигнали, проучвания и проверки на тези сигнали, посредничество между страните. Обществения посредник трябва да бъде човек с високи морални ценности и с истинско възпитание в духа на толерантността и мултикултурния модел, да извършва своите правомощия безпристрастно и да бъде носител на обединението, а не на раздялата и конфликта, да е инициативен, честен, за да осъществява неформално своите дейности и да ангажира обществеността с личния си пример и с истинската си непримиримост.

Компетенцията на местните посредници е ограничена само в рамките на съответния регион или община; избирани са от съответния местен орган на власт; регламентиране на дейността им е регламентирана с правилник, приет от местните власти по подобие на съответната национална институция.

Специализирани омбудсмани:
- в структурата на въоръжените сили и на органите за сигурност
- срещу дискриминацията и за равни права
- за защита на личните данни.
Акцентите върху който се съсредоточава институцията на обществения посредник са: контрол върху дейносттта на администрацията и защита на правата на човека при взаимоотношенята му с публичната администрация