6. Източници на данъчното право. Обща характеристика. Видове източници. Източници на общностното право.

В юридически смисъл това са нормативни актове. т.е основен източник на ДП са законите, които уреждат отделните видове данъчни задължения, тъй като според чл. 84, т. 3 КРБ установяването на данъците и техния размер се извършва единствено със закон от НС. НС не може да делегира това свое изключително право на изпълнителната власт, нито може да го упражнява в друга форма освен чрез закон. По делегация със специален закон не могат да се създават правни правила за данъците, нито чрез подзаконов акт може да се допълва, изменя или отменя данъчен закон.
1.Конституцията е осн. източник на ДП. К.съдържа изричен текст, че тя е върховен закон – чл.5, ал.1 от КРБ. Проф.Костов определя К. като основа на бюджетното право. Може определено да се каже, че К. е основа и на ДП. Тази аналогия се прави, защото данъците са бюдж. приходи. Тя установява един от осн.- принципи на ДП - принципът за законоустановеност на данъците - чл.60, ал.1 и чл.84, т.3. По израза на проф.Спасов дан.- материя е резервирана за изключителна законова регламентация. Т. нар. 4-та поправка на КРБ - даде се право на общинските съвети да опр. размера на местните данъци и такси!!! Тази реформа се нарича-финансова децентрализация. Тя е типична по скоро за д-вите с федеративно устройство, където има автономни области. Там е приета тази финансова децентрализация, но и при нас сега е така. Тя се свежда до това, че дадоха право на Общ.- съвети – закона дава рамката на размера на данъците и те могат до два пъти да увеличат този размер. Те /Общ.- съвети/ не могат да установяват местни данъци и такси, а могат само да конкретизират /определят/ размера на рамкираните от закона МДТ. Държавата си запазва суверенното право да установява местните данъци и такси. Законът трябва да уреди следните въпроси: 1. определяне на факт-. състав, който поражда дан.- задълж-е - този факт. състав включва дан.- обект, дан.- субекти, вр/ката м/у тях, облагаемата основа, сроковете за погасяване на дан.- дълг, случаите на дан. облекчения и утежнения. 2. органите, които са компетентни да опр. конкретния размер на данъка – те са органите на НАП и Общ.- съвет. 3.другите задълж-я свързани с осн.- данъчен дълг – задълж-ето за дан. регистрация, задълж-ето за подаване на дан. декларация, задълж-ето за указване на съдействие на органите по приходите.
2.Данъчните закони: Материалните дан. закони са ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ. Дан.- процес е регламентиран с ДОПК. ВАС, в петчленен състав с р.№3762/2004г. е приел, че в материята до която се отнася законът, трябва да уреди пълно всички осн. обществени отн-я. За неуредените въпроси законът може да предвиди издаване на подзаконов норм. акт. Недопустимо е обаче с подзаконов норм. акт да се въвеждат др. правила, различни от приетите в самия закон. Нашата нормотворческа практика не е успяла да създаде кодифициращ материалните задълж-я закон. Чуждата практика познава обаче такъв кодифициращ данъците закон - във Франция това е Общия данъчен кодекс, в Русия - Данъчния кодекс, има и разработен проект за Световен данъчен кодекс. Адм. наказателни разпоредби се съдържат във вс. данъчни закони. 3.Международни договори: Съгласно чл 5, ал.4 К. международни договори ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за РБ, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство който им противоречат. 4.Подзаконовите нормативни актове: Правилник за прилагане на ЗДДС, Правилник за прилагане на ЗАДС, ПМС 167 за прилагане на тарифа 1 към ЗДТ за таксите събирани от съдилища, прокуратура, следствени служби и от Министерство на правосъдието, ПМС 38/2008 г. за приемане на Тарифа за държ-. такси, събирани от съдилищата по ГПК! 5.Наредби на общинските съвети: техните наредби са източници на ДП.