50. Приложимо право към менителницата, записа на заповед и чека.

Регламентът у нас – въведен под прякото влияние на ЕС ; ТЗ.
Регламентът е стълкновителен с малки изключения и се използват следните формули на привързване:
1.lex nationalis – националният закон на ФЛ.Значението е като отечественият закон.Според чл.563 /1/ ТЗ изразява: 1.способ на лицата да се задължават по чек, менителница и запис на заповед по националното им законодателство. Следователно това е двустранна отпращаща норма, следователно лекс националис се прилага в сферата на диспозицията и в сферата на препращането – чл.563 /1/ изречение 2.
2.lex loci obligationis – Закона по мястото на поемане на задължението. Чл.564 /2/ ТЗ. По този закон се определя действителността на последващите задължения по чек, менителница и запис на заповед.
3.lex loci actus – Закона по местоизвършване на правното действие. По него се определя приложимия закон в няколко сфери: а/противодействието срещу злоупотреба с недееспособност – чл.563 /2/ ТЗ б/материята на формата и съдържанието на менителницата, чека и запис на заповед – чл.564 /1/ ТЗ За чека е достатъчно да бъде спазена и формата по З по местоизплащане в/относно валидността на задължението на други лица, които са подписали менителницата и записа на заповед –чл.565 /2/ ТЗ г/по чл.569 ТЗ – относно формата и сроковете за извършване на протест, както и на други действия, необходими за упражняване и запазване на правата по менителница, запис на заповед и чек.
4.lex loci originis – З по произхода на ЦК /мястото, където е издадена/. Преценява се: а/срокове за предявяване на обратни искове от всички, подписали менителницата, записа на заповед и чека лица – чл.566 б/чл.567 – дали приносителят на менителницата и записът на заповед придобива правата, които са въплътени в съответната ЦК.
5.lex loci solutionis – З по местоизплащането: а/форма и съдържание на чека – 564 /1/ б/действието на задължението на платеца по менителница и на издателя на записа на заповед се определя според чл.565 /1/ в/568 – правото на платеца да извърши частично приемане на менителницата зз и задължението на приносителя да приеме частично плащане г/570 – действията, които трябва да се предприемат при изгубване и кражба на менителница д/571 – преценка качеството на лицето, срещу което може да се издаде чек /у нас – само срещу банка/ е/572 – при чека – различни хипотези.